10.12.1838

Afsender

J.E. Larsen

Afsendersted

København

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Udskrift: Comiteen for Oprettelsen af / det Thorvaldsenske Museum

Tilskrift: Til / Comiteen for Oprettelsen af / det Thorvaldsenske Museum.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Den Kongelige Direction for Universitetet og de lærde Skoler har under 6” d: M: tilskrevet Consistorium ved Kjøbenhavns Universitet saaledes:

”Det Kongelige Danske Cancelli har underrettet Directionen om, at Committeen for Oprettelsen af det Thorvaldsenske Museum, i et med Consistorii Erklæring ledsaget Andragende, har anholdt om Tilladelse til i Løbet af indeværende Vinter at foranstalte Opførelsen af en Concert ved Korsbelysning i Vor Frue Kirke her i Staden, og Cancelliet, som i den Anledning har brevvexlet med Biskoppem over Sjællands S[t]ift, har anmodet Directionen om at tilkjendegive Consistorium, at Collegiet ikke har noget mod det Ansøgte at erindre, naar Texterne til Kirkemusikken approberes af Sognepræsten ved Kirken, og Comitteen enes med Consistorium om Betingelserne for Concertens Afholdelse i Kirken”. –

Forestaaende skulde jeg ikke undlade herved tjenstligst at meddele Comiteen til behagelig Efterretning. –

Kjøbenhavn d: 10 Decb. 1838.

J: E Larsen
p.t. Universitetets Rector

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 87

Sidst opdateret 10.05.2011