3.11.1838

Afsender

Slotsbygningskommissionen

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Rødt laksegl.

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

Antagelig København

Modtagerinfo

Udskrift: Til / Committéen for Oprettelsen af / det thorvaldsenske Museum

Tilskrift: Til / Committéen for Oprettelsen / af det Thorwaldsenske Museum.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

I Anledning af Committéens behagelige Skrivelse af 1ste d: M: undlader Slotsbygnings.Commissionen ikke tjenstlig at melde, at der fra dens Side med Fornøielse rækkes Haand til at fremme det tilsigtede Øiemed med et Locale paa Christiansborg Slot, der afgiver den fornødne Plads til en Opstilling af de, Museet for de Thorwaldsenske Arbeider tilhørende Eiendele, i hvilken Henseende det bemærkes, at foruden de 7 ubetrukne Værelser, hvori endeel af disse Arbeider, ifølge allerhøiest Resolution af 4 Octbr 1835 ere hensatte, formener man, at endnu 5 kunde anvises dertil, og at denne Strækning af Værelser, der alle staae i Forbindelse med hinanden, tildeels ved rummelige Corridorer, som ogsaa afgive Plads for Kunstsager, og hvortil Indgangen er den samme, som til det oldnordiske Museum, udentvivl vil være ligesaa tilstrækkelig som passende til den paatænkte Udstilling. Da imidlertid disse 5 Værelser ere panelede og betrukne, følgelig trænge til en mere skaansom Behandling, end de øvrige, der have raae Vægge, og fornævnte allerhøieste Resolution kun angaaer 7 ufuldendte Værelser, saa vil det være nødvendigt, at indhente Hans Majestæts allerhøieste Resolution paa, hvorvidt en Udvidelse af det Kunstacademiet foreløbig overladte Locale, i den opgivne Hensigt maa finde Sted, og i Forventning, at Committeen vil paalægge alle Vedkommende at anvende den fornødne Forsigtighed, saavelsom indestaae for, at Værelserne ingen Overlast vederfares, vil man ufortøvet derom nedlægge allerunderdanigst Forestilling.

Slotsbygnings-Commissionen d 3 Novbr 1838.

AWMoltke Haxthausen C.F. Hansen Kongslev.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 83

Sidst opdateret 31.03.2017