8.8.1837

Afsender

Gottlieb Bindesbøll

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Poststempel, der ikke er fuldt læseligt: T. T. / HAMBURG

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Høivelbaarne / Hr Comferendsraad Collin / Commandeur af Dannebrogen og Dannebrog / pp / Copenhagen / Hamburgo

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Jeg har været hos Thorvaldsen og meddelte ham Indholdet af Onkels Brev. hans Svar, med hensyn itl Museumsbygningen var, at da de kolossale Statuer dog kun kunde opstilles i Gibs. der er af saa forgjengelig Materiale, saa syntes han ikke at man skulde bygge saa store og kostbare Studier som der behøvedes for at opstille dem.
Ligeledes at da Christus og Apostelene engang vare opstillede saa behovede man heller intet locale for dem. videre at af de andre Statuer, som Mars, Apostelene, Jason o s v der vare udførte i Marmor kunde der gjerne staa flere i et Studium, og sluttelig at naar man byggede alle Studierne i en linie alle eens store og eens udvendig, saa kunde man høre op naar man vilde, og først byge flere naar de var fylte som vare færdige. Med værelserne for hans Samlnger ligeledes.
Han viste mig deraa Onkels og Comiteens Breve og talede om sin Hjemreise, som om han endnu i denne Vinter vilde være hjemme i Danmark. Saameget er Thorvaldsens [,] nu kommer min Besyv. Jeg kan ikke undvære Kolosserne, om de og kun ere af gibs, om Studiet hvori de stode ogsaa kun havde træloft og Vinduer i Taget, og derpaa skal det være et Museum, saa er lokalets Skjønhed aldeles nødvendig. Dog lad ham der om, kan han kun gjøre det ganske efter hans hoved saa bliver det nok godt. Hvem har vel mere Smag en han, og hvem har mere Interesse for Sagen end han. Selve Bygnngen arangeret af ham selv vilde være endnu et Monument mere af hans Haand.
Man han kan ikke gjøre det allene. Derfor maa man staa ham bi med hvad man kan, jeg for min Part skal ikke skye noget Arbeide, der kan fremme denne Sag og ikke sætte min Ære i andet end at det maa blive ganske efter hans Yndske.

Rom dn: 8 August 1837 Deres mege ærbødige
G Bindesbøll

 
mine Penge ere enu ikke kommende

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 47

Sidst opdateret 10.05.2011