13.2.1837

Afsender

Johan Christian Pantlitz Wilde

Afsendersted

Randers

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Udskrift: Højvelbaarne / Herr Conferentzraad Collin. / Deputeret i det Kongelige Rentekammer og for Finantserne. / Commandeur af Dannebrogs Ordenen, Dannebrogsmand. / Franco.. / à / Kiøbenhavn

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

ærbødigst Promemoria!

Til Deres Høivelbaarnhed giver jeg mig den Ære foreløbig at melde, at den fra Committeen for Thorvaldsens Museum indløbne Skrivelse af 23de. f. M., blev strax efter Modtagelsen af mig personligen forelagt de derudi nævnte Herrer og til hver af samme afleveret en af Indbydelsesplanerne.

Hr. Amtsprovst Kruse havde den Godhed at opsætte en særdeles hensigtsmæssig Annonce til Subscription, hvilken undertegnet af ham, Nyegaard, Hennings og mig, blev indført i Randers Avis af 31te: f. M., og har han foranstaltet at Indbydelsen circulerer blant Geistligheden her i Distriktet.

Justitsraad Nyegaard lovede paa det bedste at interessere sig for den omhandlede Sag og tegner sig nok selv for at ikke lidet Bidrag.

Consul Hennings har gaaet omkring til sine Venner i Randers og hidtil faaet tegnet for 9 Personer 35rd”.

Samtlige civile Embedsmænd i Randers, har jeg personligen præsenteret Indbydelsen og 4re. have tegnet sig for ialt 48 rd=: De have alle yttret at ville biedrage, men ønsker at bie noget inden de tagne sig og det vil formentligen kun blive smaa Summer. Planen som var i min Værge leverede jeg i gaar til Hr. Regimentschefen her, med Anmodning om at den ved Parolen maatte blive forelagt Officeercorpset.
For Landmændene er indeværende et særdeles trykkende Aar, hvilket og føles overmaade meget af Provinds Kjøbstads=Borgerne.

Ikke destomindre ville dog vel fra Mængden kunne erholde meget smaa Biedrag, naar det var muligt for den mindre dannede Borger og Almue at vække Erkjendelse af Thorvaldsens Værd og Fortjenester, men dertil matte et meget stort Antal af Mænd, navnligen paa Landet Godseierne og Præsterne, i Byerne de andre dannede Borgere virke, thi ellers have Sagen for Massen af Nationen vel næppe Fremgang; i det ringeste ikke her i Provindsen.

I den Høyvelbaarenheds vedvarende Godhedsfulde Velvillie, anbefaler sig

Randers den 13de. Februar 1837 ærbødigst
J. Wilde

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33o

Sidst opdateret 17.05.2017