21.3.1845

Afsender

J.F. Schouw

Afsendersted

København

Modtager

Thorvaldsens Museums Bestyrelse

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Til

Bestyrelsen af Thorvaldsens Museum.

Hermed tillader jeg mig at sende Concept til Protocollotionen for de to i Bestyrelsen hidtil holdte Møder; med Anmodning om at giøre mig opmærksom paa hvis noget skulde være urigtigt opfattet eller forglemt. Muligen skulde der være noget af det tidligere Passerede optaget, navnligen ang: Scholls Engagement; men om jeg ikke feiler er derom protocolleret i Boet og i saa Fald bør det vel ikke staae her. Jeg skal derefter anskaffe en Protocol og lade Concepten indføre deri. Protocollen bør vel giennemdrages, forsegles med Museets Segl og autoriseres af Formanden. Om nogen anden Intimation skulde være fornøden, veed jeg ikke; men ønsker herom at erfare mine Collegers Tanker, samt om hvorvidt der behøves Underskrift i Protocollen for hvert enkelt Møde og i saa Fald, om af alle tilstedeværende Medlemmer, eller blot af Formanden, eller Formanden og Secretairen.

d. 21 Marts 1845. Schouw


Ved Concepten har jeg intet at erindre. At der tilførtes et Par indledende Ord, forekommer mig hensigtsmæssigt, f. Ex. “I Følge en af Testaments Executorerne tagen Beslutning, at alle til Museets Bestyrelse henhørende Sager skulde fra dette (1845) Aars Begyndelse foretages i egne Møder, uden for Skiftesamlingerne, holdtes et Bestyrelsesmøde den 13 Januar 1845.”

Naar Protocollen underskrives af den i Ordenen første af de Tilstedeværende og af Secretairen, ansees det tilstrækkeligt

d. 21 Marts     Collin

Af samme Mening   Thiele     H. N. Clausen.

den foreslaaede Begyndelse finder ogsaa jeg passende

Schouw

Jeg tillader mig blot at bemærke, at naar den vedtagne Orden skal grundes paa en af Executorerne tagen Beslutning, maae den tilføres Skifte Protocollen. Thi uden for Skiftet kan Executorerne ingen Beslutning fatte – For øvrigt gientager jeg mine tidligere Bemærkninger om, at der tages en Bestemmelse om med hvilke Midler Museets Bestyrelse [xxxxx] uafhengigt af Skiftet. d. 23 Marts 1845

A. C. Kierulf

Jeg formener med Overpræsident Kierulff, at, saalænge Thorvaldsens Bo ikke er sluttet, og dets Midler efter endelig Opgjørelse ere afleverede fra Executorerne som extraordinair Skifteret til Bestyrelsen af Museet, kan den Sidste ikke disponere over nogen Deel af Boets Fonds, i Henseende til hvilke Beslutninger maae tages paa Skiftet, hvorimod Bestyrelsen af Museet kun kan virke med, hvad der er stillet til dens Raadighed som saadan. Denne Anskuelse maa jeg derfor andrage paa at burde følges i alle forekommende Tilfælde.

Kbhvn d. 25 Marts 1845 Blechingberg

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 238

Sidst opdateret 19.05.2011