23.9.1844

Afsender

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Afsendersted

København

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Wilkens har under 31 Mart[s] 1843 faaet skriftligt Tilsagn (hvoraf Afskrift vedlægges) om at ansættes som Tilsynsmand ved Museet med en saadan aarlig Indtægt, at han intet taber ved at forlade sin Opvartertieneste under Akademiet f. de sk. Kunster. Til 1 Oct. næstk. forlader han denne Tieneste, og Museets Forpligtelse indtræder altsaa. Efter vedlagte Oplysninger har hans aarlige Indtægt været 280r, som fra næste Qvartals Begyndelse altsaa bliver ham at udbetale fierdringsaarsviis med 70r. Dertil vil for Oct: 1845 komme Huusleiegodtgiørelse som han selv anslaaer til 100r, hvilket ej kan ansees overdrevent.

d. 23 Sept 1844 Collin

Jeg maae tilstaae, at jeg stedse har staaet i den Forvisning, at Museets Betiente først skulde definitivt antages naar Museet aabnedes og jeg henstiller derfor om ikke denne Sag kunde opsættes indtil den Tid. – Jeg havde derhos troet at saalænge Museet ei var aabnet, vilde der ikke blive tilstrækkeligt Arbeide for en Kustode især om Vinteren naar der er faa Reisende – og jeg mente at Wilkens kunde forbinde dette Hverv med sin Stilling ved Academiet, imod et passende Tilskud. Efter hvad han imidlertid har forklaret mig lade de to Poster sig ikke combinere om Vinteren, ligesom der jo vel ogsaa ved den nye Sendings Ankomst vil blive forøget Arbeide for ham. – Derfor kunde maaskee Sagen arrangeres saaledes at han blev antaget provisorisk med den foreslaaede Gage samt fra 1 Ocbr 1845 den proponerede Husleiehielp, med mindre der kan blive Beboelsesleilighed for ham i Museet.

d. 25 Septb 1844. Schouw

Jeg antager ligeledes den af Prof. Schouw foreslaaede Fremgangsmaade bedst at svare til Forholdene.

S. D. H.N. Clausen

 

Læst Bissen.

Saalænge Communal Bestyrelsen og Executorerns giensidige Forhold til Museet ei er defininitivt ordnet, kan jeg ikke stemme for nogen Ansættelse af Wilkens, og underskrev derfo ei heller den vedlagte Udnævnelse for ham, da den ved ham blev mig præsenteret – Derfor kan jeg ei heller med Professor Schou, finde det hensigtsmæssigt, nu at udnævne en Inspecteur da Museetei er aabnet, hvorimod jeg er gandske enig at Wilkens interimistisk antages med den proponerede Løn og Emolumenter til at giøre Tieneste ved Boet, og hvorunder jeg indbefatter at have Tilsynet saavidt behøves med de allerede ankomne og fremdeles forventede Kunstsager, thi saalænge de ei ere anbragte eller optagne i Museet, høre de under Boets udelukkende Forsorg –
modt og afsendt d: 30eSept 1844

ACKierulff

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 226

Personer

Sidst opdateret 04.08.2011