30.10.1840

Afsender

Jonas Collin

Modtager

Københavns Magistrat

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Det har hidtil ikke været mig muligt, end ikke hos ConfR Thorvaldsen som jeg derom har tilskrevet til Nysøe, at faae at vide den nøiagtige Alder af hans 2 Dattersønner hvorom ieg under 24 f M tog mig den Frihed at tilskrive den ærede Magistrat. I maade og med er Deres Alder 6 à 8 Aar. Da det umaadelig[?] er mig vigtigt at faae de for mig berørende i mit Skrivelse opgivne Effecter og Contanter eftersendt til Overformynderiet som mener ieg, i Henseende til Magistratens Ærede af 2 D. m ærbødigst anmode om den fornødne Ordre til Modtagelsen af herommeldte Effecter og en omtrent Sum af 100 ri S. for Carl Paulsen maae blive udfærdiget. Saa – snart jeg faaer Alderen nøiagtigen opgiven, skal ieg strax meddele den –
Cbg – 30 Oct 1840

Generel kommentar

Brevkoncepten er skrevet på bagsiden af et brev fra Københavns Magistrat til Collin. Brevet dateret 2.10.1840 kan ses her.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 176, v

Sidst opdateret 07.01.2013