6.7.1840

Afsender

Kunstakademiet, København

Afsendersted

København

Modtager

Københavns Magistrat

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Til / Kjøbenhavns Magistrat

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Gjenpart

Ved Magistratens meget ærede Skrivelse af 15deApril d: A. er Akademiet opfordret til at meddele dets Yttringer angaaende adskillige Bemærkninger, som ere fremkomne i Anledning af det allernaadigst approberede Project til det Thorvaldsenske Musæums Bygning ved HrCapitain og Muurmester Sibberns Skrivelse af 10deMarts d: A. til Stadens Repræsentanter.—

Akademiet har, som allerede tilmeldt Magistraten i Skrivelse af 22des: M:, overdraget denne Sags foreløbige Behandling til en Committee, bestaaende af samtlige dets bygningskyndige Medlemmer, af hvilken det i Forsamlingen af 15def: M: har ladet sig Sagen foredrage og har modtaget en Erklæring, som her vedlægges til nærmere Oplysning af Sagens speciellere Behandling.—

Efter denne Sags Discussion finder Akademiet sig for sit vedkommende foranlediget til at bemærke, at det synes naturligt, at Hr Capitain og Muurmester Sibbern har troet at finde Mangler i det ovenfor nævnte Project, hvilke han, ifølge sit Synspunkt, ansaae det for sin Pligt at gjøre saavel Bygmester som Bygherre opmærksom paa. Men da de approberede Tegninger aldeles ikke ere detaillerede og altsaa ikke ere at betragte som egentlige Arbeidstegninger, tør man forvente, at HrBindesbøll ved den successivt detaillerede Udarbeidelse af Saadanne vil vide at hæve de Vanskeligheder, som ved een saa Compliceret Bygnings praktiske Udførelse ikke ville udeblive.

I øvrigt tillader Akademiet sig at henvise til de speciellere Bemærkninger som ere anførte i dets BygningsKyndiges vedlagte Erklæring og haaber, at denne Sags Vidtløftighed og de dermed forbundne Omstændigheder maa tjene til Undskyldning for den længere Tid som er hengaaet under dens Forhandling i Akademiet.—

Hvorhos man har den Ære at remittere de indsendte Tegninger og samtlige Bilag.

Det Kongelige Akademie for de skjønne Kunster d. 6 Juli 1840.
Eckersberg Hansen Lund hetsch Kock G.F. Ursin N. Høyer. Hein

Til
Kjøbenhavns Magistrat.

Thiele

In fidem

C Nyholm

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 161

Sidst opdateret 16.08.2011