20.5.1839

Afsender

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtager

Københavns Magistrat

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Til Kiøbenh[avns] Magistrat
d 22 May 1839
Coll. Cl. Th.

I det Møde, som Comit. for Th. Mus., [i] forening med de Delegerede for Communalbestyrelsen og de ikke bortreiste Medlemmer af den egentl. Bygn. Commiss., holdt Fredagen d. 17 Maj sidstl., vedtoges, i Anl. af sidstmeldte Commiss. Skr. af 7 næstforhen, at man uopholdelig skulde besørge indkiøbt Kalk, som det Bygningsmateriel, der nu hensigtsmæssigen kunde anskaffes, at man i Hens. til Plads til en Kalk Kule i Nærheden af hine Bygninger skulde henvende sig til vedkommende Autoritet, at Bygningspladsen ufortøvet skulde indplankes, og at Capitain Schaper og BygningsConducteur Bindesbøll, som var udnævnede, maatte bemyndiges til Udførelsen af først- og sidst-nævnte post. Iøvrigt lovede Conducteur Bindesbøll at ville om fiorten Dage levere Schizzer af de 2 Projecter, som BygningsCommissionen havde kastet sin Opmærksomhed paa. Forestaaende har man ikke skulle undlade at meddele den ærede Magistrat i Anl. af Dens beh. Skrivelse af 13 d.M. udbedende sig hvis Den Desangaaende maatte have noget at erindre, da derom at under[xxxxx].
Comiss. for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum
d. May 1839

Om Hr. Prof. Clausen er enig i, at saadant Brev afgaaer til Magistraten, og underskrives af Formændene, bedes meddeelt
2d Pindsed. 39 C

Enig saavel om Hensigtsmæssigheden af Communicationen, som om sammes Form.
H. N. Clausen

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 129

Sidst opdateret 25.05.2011