13.4.1850

Afsender

Frederik 7.

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Lov om Forlængelse af den Bestyrelsen for det Thorvaldsens Musæum Meddeelte Eneret til at besørge Afstøbninger af Thorvaldsens plastiske Arbeider forfærdigede m.v.
Vi Frederik den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg, gjøre vitterligt: Rigsdagen har vedtaget og Vi ved Vort Samtykke stadfæstet følgende Lov:

Den i Henhold til forordningen af 13de Decbr. 1837 Thorvaldsens Musæum ved allerhøieste Bevilling af 12te Februar 1840 meddeelte Eneret, til i 10 Aar at lade Afstøbninger af Thorvaldsens plastiske Arbeider forfærdige og til at lade dem forhandle til Indtægt for Musæet, fornyes herved for et Tidsrum af 10 Aar fra denne Lovs Bekjendtgjørelse at regne.

Hvorefter alle Vedkommende sig have at rette.
Givet paa Vor Slot Christiansborg den 6te April 1850.

Under Vor Kongelige Hand og Segl.

Frederik R.
(L.S.)

Rosenørn.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Flyveposten, Sjette Aargang. No. 86.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1850, Flyve Posten 13.4.

Sidst opdateret 29.05.2015