6.4.1846

Afsender

Redaktørerne ved Flyve-Posten

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

(…)

Thorvaldsens Museum. Som bekjendt nedsattes for en Tid siden af Borgerrepræsentanter en combineret Comitee, der skulde tage under Overveielse, hvordan den af Communen til Museets Fuldendelse udlagte Capital skulde kunne forrentes og udredes. Denne Comitee har nu afgivet sin Betænkning, ifølge hvilken Borgerrepræsentationen agter at indstille, at den Halvdeel af Brændeafgiften, der indflyder i Frue Kirkes Rente- og Afdragsfond, skal, saasnart dette Fond har opfyldt sin Bestemmelse, hvilket formodentlig vil indtræde i 1855 eller 1856, anvendes til hiin Dækning og Forretning. Men da denne Sum ikke vil være tilstrækkelig, saa indstiller Repræsentationen, at den hele Klubskat for Kjøbenhavn, der som bekjendt anvendes til Dækning af Frue Kirkes Gjæld, der netop vil være betalt i hiint Tidsrum, efter denne Tid anvendes til Museet.

(…)

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Flyveposten 6.4.1846.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1846, Flyveposten 6.4.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 04.01.2016