2.4.1844

Afsender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Thorvaldsen.

Det er os kjert at kunne underrette vore Læsere om, at der i næste Uge, paa C.A. Reitzels Forlag, vil udkomme 1ste Hefte af et Thorvaldsensk Album, som Student Fr. Barfod, understøttet af flere af den Afdødes Venner, har paataget sig at samle. Det vil med den Fuldstændighed, som et strengt Udvalg tillader, meddele Alt, hvad der i de romerske Gilder, under Thorvaldsens Besøg i Hjemmet 1819, ved hans Ankomst hertil 1838, og nu ved hans Død, i Digte, Taler, Adresser samt Bog- og Bladartikler er fremkommet af et mere end ephemert Værd, og det er vor Overbeviisning, at en saadan Samling, foranstaltet med den fornødne Kritik, vil blive Folket et kjært Mindeblad om den bortgangne Mester, eller vel rettere: om den Anerkjendelse, som ydedes ham af et taknemmeligt Folk. Da den ønskelige Fuldstændighed imidlertid ikke vil kunne opnaaes uden ved en Forening af flere Kræfter, tillade vi os, paa Samlerens Anmodning, at opfordre Enhver, der maatte være i Besiddelse af Thorvaldseniana af det antydede Slags, til at laane Samleren deres Samlinger til Afbenyttelse. De ville, convuluterede, kunne tilstilles ham enten gjennem Reitzels Boghandling eller nærværende Blads Redaction.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 18de Aarg. No. 80.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Kjøbenhavnsposten 2.4.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 29.05.2015