9.4.1844

Afsender

Redaktørerne ved Fædrelandet

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

‒ Igaar afholdtes det aarlige Festmøde i Academiet for de skjønne Konster, som iaar naturligvis tillige blev en Sørgehøitid for Thorvaldsen, hvis slørbehængte Stol betegnede det store Øde, hans Bortgang har efterladt i Academiets Rækker. Secretairen, Justitsraad Thiele, holdt Mindetalen, der naturligvis nærmest knyttede sig til det Sted, hvor Thorvaldsen for 50 Aar siden modtog Academiets store Pris og det Rejsestipendium, der havde aabnet ham Indgangen til hans stolte Seiersbane, og hvorover hans Berømmelse og hans Værker havde kastet uforgængelig Glands. Navnligen skulle vi kun fremhæve den træffende Bemærkning, at ved Siden af den stolte Lovtale, hele Folket havde holdt ved Thorvaldsens Baare, maatte Ordet føle sig fattigt. Det erfaredes af denne Tale, at Hs. Mj. Kongen havde befalet, at Mindet om hans Død skulde foreviges ved en Medaille, og at der skulde udføres en Victoria paa en Biga i Bronce, for at pryde Frontespicen af hans Museum ‒ er det for Chatolkassens Regning, fortjener dette Tak, er det for Statskassens, Billigelse ‒ samt at der skulde præges en ny Medaille efter Thorvaldsens Basrelief, forestillende Malerkonstens, Billedhuggerkonstens og Bygningskonstens forenede Genier, til Brug ved Academiets Prisbelønninger. Af Aarsberetningen skulle vi kun fremhæve, at Academiet i forrige Aar foruden Thorvaldsen ved Døden har mistet Æresmedlemmerne Møsting og den udmærkede Konstkjender og Skribent Rumohr, sit ældste ordenlige Medlem, Professor Hornemann, og den Agreerede Adam Müller, samt at det har optaget til Æresmedlem Oehlenschläger ‒ efter Thorvaldsens Forslag, faa Dage forinden hans Død ‒ Til Medlemmer: Marstrand og, under Forventning af et senere indsendende Receptionsstykke, E. Meyer. Blandt de Opgaver til Receptions- stykker, som vare stillede flere Agreerede, fremhæve vi Stærkodder og Angantyr, som Hr. Eddelien skal udføre.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Fædrelandet.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Fædrelandet 9.4.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 24.03.2015