29.6.1844

Afsender

Redaktørerne ved Den Frisindede

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Thorvaldsens Statue af Lord Byron.

Det er vistnok af en speciel Interesse, med Hensyn til vor afdøde store Landsmand, for de Danske at læse, hvorledes Thorvaldsens Statue af Lord Byron giver det ærværdige Parlament, eller Overhuset i England, Anledning til Debatter, hvori de æsthetiske og moralske Elementer mere gjøre sig gjældende end de egentlig politiske. Domprovsten og Capitlet have nemlig negtet hiin Statue en Plads i Westminster Abbediet, fordi den hedenfarne Digter var en Fritænker, og formtentes at have skrevet uanstændigt og umoralsk. Ret pudseerlig er Discussionen i saa Henseende, og den stakkels Geistlighed skaanes ikke, især af Grev Fitzhardinge. ‒ Ved denne Leilighed fandt Lord Brougham, at den høiærværdige Prælat (Biskoppen af London) havde antaget mange af sine Klagepuncter for beviste uden Beviis. ‒ Da man havde ytret, at Byron ikke var værdig at stilles i Classe med Milton eller Shakspeare, maatte Taleren bemærke: han vilde ikke sige et Ord om Milton, der, skjøndt han afveg fra den herskende Kirke, dog var en Ven af Religionen; men naar den høiærværdige Prælat havde nævnt Shakspeare som et Mønster paa streng Moralitet (Latter), saa kunde han hos Shakspeare udpege langt grovere Uanstændigheder, end der kunde findes hos Byron; kunde man tvivle derom, naar en fortræffelig Mand havde fundet det nødvendigt at udgive en castreret Udgave af Shakspeare under Titel af „Familie-Shakspeare” (Latter), hvori han havde udeladt alle de Steder, der ere uanstændige, at de ikke bør læses af Døtrene i nogen Familie? Derimod havde han aldrig hørt Noget om en „Familie-Byron”, da Stederne ere saa saare faa, at en saadan Udgave neppe vilde dække Omkostningerne.

(Forresten kalder Lord Brougham Thorvaldsen sin „Ven”, hvorimod han sagde at han havde været i et tyveaarigt Fjendskab med Byron. Broughams Ædelmodighed, at kjæmpe imod Geistligheden for at faae sin Uvens Statue opstillet, er saa meget mere at berømme, som den omhandlede Digter just ikke har sat sin Forsvarer det bedste Minde i sine Skrifter.)

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Den Frisindede, 10de Aarg. No. 74.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1844, Den Frisindede 29.6.

Emneord

Personer

Værker

A130 George Gordon Byron, maj 1831, inv.nr. A130

Sidst opdateret 06.04.2015