18.5.1841

Afsender

Redaktørerne ved Fædrelandet

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

‒ Det er nu definitivt bestemt, at Thorvaldsen i disse Dage forlader os, for i Selskab med Baron Stampes Familie at reise til Rom. Han begiver sig først til Nysø, for derfra, efter nogle Dages Ophold, at indskibe sig i Præstø paa det kgl. Dampskib, der vil bringe ham og den stampeske Familie til Rostock. ‒ Man kan let tænke sig, med hvilke Følelser Thorvaldsen i sin fremrykkede Alder nu atter forlader sit Fædreland, hvor han er lige saa elsket som Menneske, som anerkjendt som Konstner. Det er dog hans Bestemmelse, efter et Aars Forløb atter at vende tilbage i Følgeskab med den Familie, som nu ledsager ham; men betydelige Værker staae endnu tilbage for ham at fuldende, og det er meget uvist, om han inden en saa kort Tidsfrist vil kunne løsrive sig fra Rom. For Fremtiden vil han dog neppe paatage sig noget større Arbeide efter Bestilling, men kun arbeide efter egen Lyst og Indskydelse. Hvad der imidlertid sikkrest vil bringe os Thorvaldsen tilbage, er hans Museums Fuldendelse. Thi ligesom denne Sags Forhaling og mindre heldige Fremme har forvoldt ham megen Ærgrelse, saaledes er det endnu stedse hans kjæreste Ønske, inden sin Død at see den Bygning fuldført, der saa at sige skal være Gjemmestedet for hele hans Livsvirksomhed.

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Fædrelandet.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1841, Fædrelandet 18.5.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 24.03.2015