1839

Afsender

Carsten Hauch

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Sang til Thorvaldsen.

Afsungen paa Nysø.

Hvi funkler nu saa stærkt hver ynglings Øie?
Hvi hæver sig hver ædel Qvindes Barm?
Hvi mon den stolte Mand sin Pande bøie?
Hvi vorder selv den ældste Olding varm?
Hvi rører sig saa høit hver Digtertunge,
Mens Harpen klinger under Egens Blad?
Hvi høre vi hver Fugl i Lunden siunge,
Mens gamle Fiender glemme deres Had?

En stor og sielden Konstner blandt os træder,
Derfor nu vorder hver en Yngling varm,
Derfor saa høit hver Digtertunge qvæder,
Derfor sig hæver nu hver Qvindes Barm;
Derfor hver laant og løiet Glands bortsvinder,
Og Døgnets Smiger nu os blænder ei,
Imens hver sand og ædel Tone finder
Til Konstens store Søn en sikker Vei.

Alt hvad i Livet kraftig sig bevæger,
Det præged han for Evigheden af,
Det skiønne Barn, der med vor Smerte leger,
Den dunkle Aand, der stander ved vor Grav,
Den unge Pige, der sin Drøm fordølger,
Den Vises Stirren giennem Skyens Rift,
De store Heltesagn i Tidens Bølger,
Og Troens bedste, helligste Bedrift.

Ja tidt skal Vinden vore Kyster svale,
Og ofte Smerten vexle skal med Lyst,
Og ofte Regnen falde skal i Dale,
Og mangt et Foraar stifte skal med Høst,
Og mangt et Skib skal end vor Jord omseile,
Og mangen Bølge slaae den danske Strand,
Og længe Pilen skal i Sø sig speile,
Før atter der skal fødes slig en Mand.

Derfor vil Danmark ei hans Navn forglemme,
Saalænge Konsten mindes end i Nord,
Saalænge Sandhed ei har tabt sin Stemme,
Saalænge Skiønhed elskes end paa Jord;
Saalænge Siælen ei til Døde fryser,
Saalænge Hiertet lever i vort Bryst,
Saalænge Aanden giennem Øiet lyser,
Og leger med sin Sorg og med sin Lyst.

C. Hauch.

Generel kommentar

Denne sang blev trykt i Portefeuillen, s. 26.
Se også den håndskrevne udgave i arkivet fra d. 16.6.1839.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Hauch

Emneord

Personer

Sidst opdateret 07.05.2015