20.12.1839

Afsender

Redaktørerne ved Dansk Folkeblad

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Thorvaldsens Museum

eller den Bygning, hvori de Kunstskatte, vor udødelige Thorvaldsen har skjænket sit Fædreland, skulle opstilles, er her afbildet, saaledes, som den snart, som vi haabe vil vise sin Hovedside, naar man nærmer sig den fra Stormgade (vest fra). Som bekjendt, ere Pengene til denne Bygning, som vil koste 200,000 Rbdlr., for en Deel sammenskudte af Folket over hele Landet, og Kjøbenhavns Commune lægger det Manglende til. Den afdøde Konge har til Hjelp givet en ved Christiansborg Slot liggende Bygning, ud til Gammelstrand imellem Slotskirken og Stormbroen; her vil altsaa Museets Plads blive; men da det Hele, saavel Bygningen, der opføres, som de Kunstværker m. m., den vil komme til at indeholde, ere Folkets Eiendom, er det naturligt, at Museet saavelsom Tilsynet dermed bliver ganske adskilt fra Slottet.
Den hele Bygning vil (see den vedføiede Grundtegning) danne en aflang Fiirkant omkring en Gaard, i hvis Midte Pladsen for en eller anden Forziring, paa Tegningen er angiven. Bygningens fire Fløie ere inddeelte i større og mindre Localer (Sale og Kabinetter) efter Figurernes Størrelse, da de store Figurer kun i et stort Rum tage sig vel ud, de smaae bør sees i mindre Omgivelser. Til Hovedindgangen, som er paa den ovenfor afbildede (vestlige) Endefløi, stiger man op ad en Trappe, som indtager hele Bygningens Brede, og træder strax ind i den største Sal (55 Alen lang, 15 Alen dyb, 20 Alen høi), hvor 8 colossale Portrait- statuer møde Øiet: ved begge Ender Heststatuerne af den bayerske Churfyrste Maximilian og den polske Prinds Poniatowsky; mellem disse de siddende Statuer: Pave Pius den 7de og Astronomen Copernicus, samt de staaende Statuer: Digteren Schiller, og Bogtrykkerkunstens Opfinder Guttenberg, alle til en Høide af 6 Alen for den menneskelige Figur; endelig de noget mindre Statuer af den polske Greve Potocky og Napoleons Stedsøn Eugen. Rundtom Gaarden løber en Korsgang (10 Alen høi, 6 Alen bred), hvori de 4 Grupper fra Frontonerne (Gavltrekanterne) af Frue Kirke, Raadhuset og Slotskirken i Kjøbenhavn, samt Torlonias Landsted ved Rom, findes opstillede, foruden flere Figurer, næsten Alt henhørende til de christelige Forestillinger. Denne Korsgang fører i den modsatte (østlige) Endefløi til en stor Sal (21 Alen lang, 14 Alen bred, 18 Alen høi), hvori Christus og de 12 Apostle staae (de samme som i Frue Kirke, men i Gibs). Den nordlige Fløi indbefatter: en anseelig Sal (19 Alen lang, 13 bred, 18 høi), hvori skulle staae de fire colossale, 6 Al. høie Statuer af Hercules, Minerva, Æsculap og Nemesis; i Midten bliver Plads for en Victoria (Seirsgudinde) paa en tospændig Vogn, med hvilket Arbeide Thorvaldsen engang (som seent skee) ønsker at slutte Rækken af sine Værker. Det øvrige Rum i denne Fløi er afdeelt i mindre Værelser (10 Al. høie, 3 Al. lange, deels 8 deels 6 Al. brede), hvori forskjellige Statuer, henhørende til den antike Kunsts Gjenstande, som Venus, Adonis, o. desl. og alle ikke over Menneskelegemets naturlige Størrelse, ville finde Plads, i Rum, som svare til deres Størrelse.
I den sydlige Fløi, mod Øst, er en Sal (15 Alen lang, 11 bred, 12 høi) med de, 4 Alen høie, Statuer: Jason, Mars og Vulkan; dernæst en Række Værelser, ligesom paa den anden Side, hvori man vil see saadanne as Thorvaldsens Statuer, der høre til den nyere (moderne) Tids Gjenstande, saasom Hyrdedrengen, Dandserinden, Portraitstatuen af Lord Byron o. desl.
Den talrige Mængde af Basreliefer, som ere udgaaede fra Thorvaldsens Haand, ville blive anbragte rundt om i de forskjellige Sale og Værelser, paa de Vægge, der frembyde en gunstig Belysning, omtrent i Høide med den Betragtendes Øie.
En Trappe i den søndre Fløi fører op til anden Etage, hvor den Plads, der ikke er borttagen ved de høie Sale i Hovedetagen, er inddeelt omtrent som i denne, og vil blive benyttet saaledes: I Gangen rundtom Gaarden sættes Samlingen af de Buster (Brystbilleder), som Thorvaldsen har gjort, omtrent 300 i Tallet. I den nordre Fløi kommer den betydelige Samling af Malerier, som Thorvaldsen eier, og i den søndre Fløi hans Samlinger af Oldsager, Kobbere og Bøger; med hvilke betydelige Gaver han har forøget den uskatteerlige Gave, der udgjør Museets Hovedindhold: Samlingen af hans egne Mesterværker deels i Marmor, deels i Gibsafstøbninger.
Bygningens Plan er af Bygningsinspecteur Michael Gottlieb Birkner Bindesbøll, der tillige skal forestaae dens Opførelse, hvorpaa der nu, efterat alle de forberedende Forhandlinger ere sluttede og de fornødne Penge tilvejebragte, ufortøvet vil blive begyndt.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Dansk Folkeblad, nr. 45-46.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1839, Dansk Folkeblad 20.12.

Personer

Sidst opdateret 06.04.2015