2.9.1838

Afsender

NN

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Thorvaldsen. Ifølge “Neue Zeitung” har Thorvaldsen for kort siden fuldendt et af sine skjønneste Statue-Arbeider, som forestiller Vulcan; Mange paastaae at det kan sættes ved Siden af hans Jason. — Af en Privat-Skrivelse fra Livorno af 1ste August: “Den 29 Juli vare Deres Keiserlige Høiheder Storhertugen og Storhertuginden af Toscana med Suite ombord paa den Kongl. danske Fregat “Rota”. Da Hr. Capitain Dahlerup var reist til Rom, hvor han endnu er, — formodentligen for at bevæge Thorvaldsen at gaae med Fregatten — saa modtog Hr. Capitain Fischer, som Næstcommanderende, de høie Herskaber der tilkjendegave deres Velbehag med den udmærkede Maade de bleve modtagne paa ombord. I Aften giver Hs. K. H. Storhertugen et stort Hofbal, hvortil Capt. Fischer, alle Fregattens Officierer, samt alle fremmede Consuler og deres Familier ere indbudne.” (Berlingske Tidende). — Endelig har Thorvaldsen — skrives der fra Rom — besluttet at reise til Danmark, og er til den Ende afreist fra Rom Natten imellem den 5te cg 6te ds. for i Civitavecchia at indskibe sig paa en Dampbaad til Livorno, hvor den kgl., danske Fregat Rota ligger for at føre ham til Kbhvn. Efter Forlydende har Hs. M. Kongen af Danmark stillet Fregatten ganske til hans Desposition, samt befalet, at den verdensberømte Kunstner skal modtages med al militair Æresbeviisning. I Rom havde han frabedt sig enhver Afskedsfest. Han ledsages af den danske Maler Blunch og Billedhuggeren Matthiae fra Berlin.

Generel kommentar

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Materialer 2.9.1838.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1838, Materialier 2.9.

Emneord

Personer

Værker

A52 Jason med det gyldne skind, 28.1.1803 - Senest 19.3.1803, inv.nr. A52
A9 Vulkan, Primo 1838, inv.nr. A9

Sidst opdateret 26.02.2016