19.5.1837

Afsender

Redaktørerne ved Kjøbenhavnsposten

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

‒ I en i ,,Allg. Zeitung” meddeelt Skrivelse fra Rom af 29de April, hedder det: „Thorvaldsen har, bevæget ved det vedholdende slette Veirligt og de lidet indbydende Efterretninger fra Norden opsat sin Reise dertil. For hans derværende Venner vil denne Efterretning ikke være behagelig, men her er man desto gladere ved at beholde denne udmærkede Mand. ‒ Akademiet St. Luca har i disse Dage tilstillet ham en Guld-Medaille, for hans mangeaarige uegennyttige Bestræbelser for denne Anstalt. Den viser paa den ene Side den hellige Lucas, efter et Basrelief af Thorvaldsen, og paa den anden følgende Indskrift: „Alberto Thorvaldsen Sculptori celeberrimo sodali bene merenti. Ex decreto academiæ MDCCCXXXVII.” En saadan Udmærkelse, at det herværende Akademi har ladet præge en Medaille ene for en Konstner, er saavidt vi vide endnu aldrig forekommen, mindst for en Udlænding.”

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Kjøbenhavnsposten, 11te Aarg. Nr. 136.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1837, Kjøbenhavnsposten 19.5.

Personer

Sidst opdateret 12.03.2015