Antagelig 9.7.1819

Sender

Luigi Chiaveri

Sender’s Location

Rom

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Brevet er kun dateret Venerdi sera, dvs. fredag aften. Som en hjælp til dateringen har Thorvaldsen på brevet, øverst side 2, med blyant skrevet 11 12 Luglio 1819. Den 12. juli faldt i 1819 på en mandag, og da billetten er skrevet en fredag aften, kunne der være tale om fredag d. 9.7.1819. Få dage efter (14.7.1819) rejste Thorvaldsen mod Danmark, og brevet kan derfor ikke være senere end dette. Også Thiele daterede brevet til kort før Thorvaldsens afrejse mod Danmark, jf. Thiele II, p. 440-441, men han læser Thorvaldsens datering 12.7.1819 som hørende til selve brevet, hvilket jf. ugedagenes placering i 1819 ikke kan være korrekt.

Abstract

Chiaveri beder Thorvaldsen om at tale med Giovanni Raimondo Torlonia snarest muligt vedrørende sagen om Jason med det gyldne skind, A822. Thorvaldsen har været bortrejst, og Torlonia er utålmodig efter at kunne svare bestilleren Thomas Hope, der har bestilt statuen 16 år tidligere.

Document

Caro Thorwaldsen

Il DucaI mi ha più volte dimandatoII se Voi eravate venuto per parlare della statua de HopeIII, io le ho risposto, che voi eravate andato in CampagnaIV per alcuni giorni, e come ora vi suppongo ritornato vi rammento di voler passare da lui in un momento di vostro commodo, e più presto, che potrete, perch’il Duca vuol far rispondere a Hope dopo, che vi avrà parlato.

Scusati la mia seccaturaV e credetemi sinceramente.

Vostro Amico affmo
Luigi Chiaveri

Dal BancoVI

VenerdiVII sera

[Herunder har Thorvaldsen tilføjet med blyant:]

12 11 Luglio 1819VIII.

[Øverst side 2 på brevet har Thorvaldsen desuden med blæk skrevet:]
MaKenzieIX

General Comment

Sammen med brevet ses desuden et lille stykke papir, som også har fået påskriften: “MaKenzie”; dette papir har inv. nr. m35 V, nr. 25a. Det er denne lille laps påskrift, der er trykt som faksimile i Thiele II, p. 441. Enten har Thorvaldsen selv skrevet navnet på endnu en lap, eller også, og mere sandsynligt, er det en senere afskrift af det af Thorvaldsen skrevne navn på brevet. Afskriften kan således være blevet udført med henblik på faksimilitrykningen hos Thiele, da der er meget få uoverensstemmelser i måden de to navne er skrevet på.

Archival Reference

m35 V, nr. 25

Thiele

Omtalt Thiele II, p. 440-441, hvor også Mackenzies navn er trykt som faksimile.

Subjects

Persons

Works

A52 Jason med det gyldne skind, 28.1.1803 - Senest 19.3.1803, inv.nr. A52
A822 Jason med det gyldne skind, Tidligst 19.3.1803 - 1828, inv.nr. A822

Commentaries

 1. Dvs. hertugen af Bracciano, Chiaveris stedfar, bankieren G.R. Torlonia. Bankieren varetog mange af Thorvaldsens pengesager og værkbestillinger, bl.a. sagen om Jason med det gyldne skind, A822, som dette rykkerbrev omhandler. Se kommentaren til statuen for mere herom.

 2. Af “dimandare”, der har samme betydning som det mere gængse “domandare”, dvs. at spørge.

 3. Dvs. Jason med det gyldne skind, A822, som bankieren og kunstsamleren Thomas Hope i 1803 havde bestilt i marmor efter Thorvaldsens gennembrudsværk, A52. Se hertil kontrakten fra marts 1803. Først i vinteren 1828-1829 modtog Hope statuen, jf. Hopes takkebrev af 3.8.1829.
  Hope havde 6.4.1819 overdraget sagen om Jason til Torlonia, fordi hans egne bestræbelser på at få statuen udleveret ikke havde båret frugt.
  For mere om bestillingens lange historie se referenceartiklen om Jason og Hopes bestilling.

 4. Thiele II, p. 440, synes at udlægge dette som om, Chiaveri beskyttede vennen Thorvaldsen ved at melde ham bortrejst, selvom billedhuggeren tilsyneladende befandt sig i Rom. Det vides dog ikke, om denne udlægning af Chiaveris brev er korrekt, eller om Thorvaldsen rent faktisk var rejst på landet i juli. Den efterfølgende sætning om, at Chiaveri nu formoder, at Thorvaldsen er vendt tilbage, tyder dog på, at rejsen har været helt reel.

 5. Denne formulering viser tydeligt, at Chiaveri som Thorvaldsens ven, var helt klar over Thorvaldsens irritation over rykkerskrivelser. For et udtryk for denne irritation se eksempelvis Thorvaldsens brev af 21.8.1821 til Giovanni Raimondo Torlonia, hvori Thorvaldsen ytrer, at man ikke kan regne med nagelfaste deadlines i kunstens verden.

 6. Dvs. banken Torlonia, ledet af den føromtalte hertug Giovanni Raimondo Torlonia.

 7. Sandsynligvis fredag d. 9.7.1819. For mere om dateringen se dateringsdiskussionen.

 8. Denne dato er formentlig datoen for mødet med Torlonia, og kan ikke, som Thiele II, p. 440, antager, være brevets dato. For mere herom se dateringsdiskussionen.

 9. Dvs. Frances Mackenzie med hvem Thorvaldsen kortvarigt var forlovet 1818. Mackenzie havde efter bruddet med Thorvaldsen forladt Rom kort forinden, den 2.5.1819.
  Thiele II, p. 441, gengiver navnet i faksimile; se hertil den generelle kommentar.

Last updated 21.02.2015