15.9.1820

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Castellammare di Stabia

Recipient

C.F. Hansen

Recipient’s Location

Antagelig København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Hr Etatsraad Hansen! Deres Brev af 31 Juli har særdeles glædet mig, som enhver Tidende fra en Mand med hvem jeg staaer i saa venskabelige og fortrolige Forhold som med Dem, Forhold der ere grundede paa den sande Højagtelse jeg skylder Dem. – De skriver intet om Deres Helbred men jeg tør forudsætte at det er efter Ønske – Deres Arbejders Fremgang, hvori den store Kunstners største Glæde bestaaer, er ej saa gandske efter Ønske, idet mindste hvad Frue Kirke angaaer, derimod har De vist stor Satisfaction af Slotskirken og jeg glæder mig til at kunne deele denne med Dem ved min Hiemkomst –
Hetsch, som De omtaler har tilskrevet mig og De vil see mit Svar til ham. Bedst var det at faae Rawert til at forlade Academiet aldeles, da kunde Hetsch udnævnes til Professor i de mathematiske Videnskaber og i Perspektiven, da takkede man Hansen simpelthen for hans midlertidige Ulejlighed og alt var da i Orden. Saa længe Rawert sidder der er det derimod vanskeligt at udnævne Hetsch til Professor, men man kan og man bør tør jeg sige overdrage ham at læse Perspektiven, fordi han som praktisk øvet Tegner og Architect overhovedet som den dueligste ogsaa bør have dette Hverv og kan gavne Academiets Elever meget. Efter Hetschs Plan til Forelæsninger, som efter Videnskabens Natur, er Underviisningen i Mathematik nøje forbunden med Foredraget over Perspektiven, bedre altsaa at bemeldte Undervisning ogsaa overdrages til ham som Lector i begge Fag. Hansen er kun midlertidigen ansat, hvad enten man fritager ham fra Forelæsningerne i Perspektiven allene eller fra begge saa behøver Academiet kun at takke ham efter Fortieneste og andet Hensyn er der ej at tage[.] Jeg har tilskrevet ham vedlagte Brev, hvoraf Copien medfølger, og tilbudt ham Godtgiørelse for sit Tab naar han ej faae Hindringer i Vejen for den hensigtede Forandring – Hvis Hetsch vil gaa ind paa samme Vilkaar for det første og i hvad Academiet beslutter i saa Henseende saa kan De benytte Brevet, hvis Hetsch udsætter sin Ansøgning om Ansættelse eller Academiet ej kalder ham saa behold mit Brev uden at giøre Brug deraf i ald Fald beder jeg Dem at indlede denne Sag paa det Bedste og om fornødent at tale til Hs Majestæt derom –
Til Professor i Architecturen kan[,] synes mig[,] een af de to Hornbek eller Malling vælges naar det første er afgiort med Hetsch’s Forelæsninger over Perspektiven med hvilke Academiet sikkert vil være bedst tient. Den anden Professor i Architecturen fritages da for at holde bemeldte Forelæsninger men gaaer 1ste Professor tilhaande i Tilsynet med Skolerne – Mit ønske at Hetsch vedbliver Tilsynet med den architectoniske Ornamentskole, selv om han maae have en Medfølger, vil haaber jeg De Hr Etatsraad og Academiet bifalde – Til Directeuren har jeg skrevet min Meening at Academiet bør overdrage Hetsch Forelæsningerne i Perspektiven, men jeg har bedet ham at conferere med Dem forinden for at erfare Hetschs Ønske om Maaden at see dette udført paa –
Jeg takker Dem for Underretningen om de hiemmeværende danske Kunstneres Arbejder; jeg venter meget af Eckersbergs Malerier til Throngemakket, ved Portraiter er den første Fordring Liighed og det skulde giøre mig ondt om han ej havde truffet Dronningens Træk – Naar Penselen i Hoyers Malerie er den samme saa lover jeg mig ikke meget deraf hvad saa hans Venner monne sige derom – LundI omtaler De ej. Jeg vil dog haabe at han arbejder, man skulde dog tillade ham at udføre sin Altertavle og ej for anden Bestemmelse saa for det Kongl. Galerie, der er længe ikke malt nogen religiøse Süjets og han har giort mange Studier til dette – Værelserne er en Velgierning for ham men gid Kongen endnu vilde forunde ham nogle hundrede Speciers Gage at Madam Lund gifte sig og blive lÿkkeligere end han nu er. Kan De bidrage saa giør De en god Gierning og forbinder mig meget – Jeg haaber at Malling indlægger sig Ære ved de skiønne Arbejder han haver under Hænder –
Koch vil efter min Tilskyndelse have tilskrevet Dem om Nødvendigheden for ham at rejse endnu et Aar. Han og hans Kunst vilde tabe for meget ved en pludselig Hiemrejse. Gid De kunde holde den bevidste Plads aaben for ham – hvilket jeg dog omtvivler – Hans Stipendium fra Academiet overgaaer nu paa Freund men vi komme vist i Forlegenhed med Pontoppidan. thi Freund maae nødvendigviis blive længere hos Thorvaldsen –
Jeg glæder mig overordentligen til at see denne sieldne Kunstner i hans Værksted i Rom – Gid han kun ej maatte opholde sig for længe undervejs.
Landskabsmaler Dahl er siden en 3 Ugers Tid hos mig, meget flittig og talentfuld som altid. Han har ansøgt Rejseunderstøttelse hos Kongen hvilket jeg haaber vil forundes ham –
Vi opholde os her paa Landet saalænge Aarstiden tillader det ej i mindste Maade foruroliget ved de forefaldne Begivenheder. Prindsessens Helbred har mærkeligen vundet ved det herværende Ophold og jeg er ligeledes velbefindende –
Jeg giør de bedste Ønsker for Deres Vel og nævner mig Hr Etatsraad Hansen Deres


Quisisana ved Castelomare
d. 15 Sept. 1820
forbundne og velvilligste
Christian Frederik

General Comment

Brevet blev erhvervet af Thorvaldsens Museum i 1936 fra en efterkommer af C.F. Hansen sammen med 86 andre breve til arkitekten, jf. THM j.nr. 5, 11/1936.

Archival Reference

m30A, nr. 64

Persons

Commentaries

  1. Den danske maler J.L. Lund.

Last updated 19.06.2013