5.5.1831

Sender

Knud Frederik Juel

Sender’s Location

Paris

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Tilskrift: “Høyvelbaarne / Hr. Etatsraad Thorwaldson / Ridder af Dannebrog!”

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Paris den 5te May 1831.

Høyvelbaarne
Høystærede Hr. Etatsraad


Jeg har den Ære at lade følge indsluttede Gienpart af en Kongelig Ordonnants, hvorved Hans Majst De Franskes Konge, under 1t May har udnævnt Deres Høyvelbaarenhed til Officeer af Ære-Legions Ordenen; samt et Brev til Dem fra den franske Minister, Grev d’Argout, som af denne ere blevne det Kongl. Danske Gesandskab tilstillede med Anmodning om at befordre begge Deele i Deres Hænder.

I det jeg haster at opfylde den franske Ministers Begiering, beder jeg Deres Høyvelbaarenhed vilde være forsikkret jeg sætter Høye Priis paa, formedelst min Stilling som Hs. Mayest. Kongens Gesandt ved det Franske Hoff, at have modtaget sliig Anmodning, som forskaffer mig den Ære at Lykønske Dem til den nye Udmærkelse, Deres i og uden for Europa berømte, af alle Konstens Tilhængere hædrede Navn og Fortienester atter har fremkaldt, I Deres Fædreneland vil dette, liigesom alt hvad der vidner om Anerkiendelsen af Deres fortrinlige Værd, baade som Konstner og Stats-Borger, opvække en almindelig Deeltagelse, og jeg holder mig lykkelig at finde denne Leilighed at bevidne den udmærkede Høyagtelse med hvilken Jeg har den Ære at være

Deres Høyvelbaarenheds
Ærbødigste Tjener
JI Juel

General Comment

Med brevet fulgte en kopi af udnævelsesbrevet fra Ministère du Commerce et des Travaux Publics af 2.5.1831 samt et følgebrev af 3.5.1831.

Archival Reference

m29 II, nr. 51

Commentaries

  1. Det let utydelige forbogstav ligner mest et “j”, men afsenderen må antageligt være identisk med Knud Frederik Juel, som var dansk gesandt i Paris fra 1822-1836.

Last updated 07.01.2013