13.4.1814

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Information on sender

Papirsegl med aftryk af utydeligt figurmotiv, muligvis af antik gemme.

Recipient

Herman Schubart

Recipient’s Location

Montenero

Information on recipient

Udskrift: A Son Excellance / Monsieur le Baron de Schubart / Grand Croix de L’ordre de Danne-/brogue, chambellan de S.M. / danoise &c / à / Livorne / Monte nero

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Rom d 13 April 1814

Deres Eccellenza!

Hermed følger et Udkast til det Høyst velfortiendt Minde, som forestiller Deres sidste Avsked med Deres Gemalinde, De sidder ved hendes side som om De vilde tilbagekalde hende, ved Hendes Hovet staaer Genio som udslukker Fakklen, ved hendes Føder en Candellabro. Da jeg er saa Lykkelig at have Deres Buster kan jeg giøre Dem linende. Jeg har endel Ideer men finder denne mest passende rørende og tydelig, man tør ikke tage Mythologien for meget til Hielp, Genio da den har Vinger antager man den for en Engel og alsaa ikke støder imod Cristenheden.
Di OerI som De vil anvende af Petracca passer sig meget vel til dette Bassoriliev
Saa vit jeg har forstaaet af det mig tilsende Maal troer jeg ikke det kan blive lenger. Bassorilievet er 4 Romerske palm, for ikke at være i udvished beder jeg om Høyden og Lengten af det Sted hvor Bassorilievet skal anbringes. Hvor Inskriptionen kommer til at staae behøver jeg ikke Maalet –
Saa snart jeg faaer Bestemmelse lar jeg alt ligge for at forfærdige dette Bassoriliev

Deres underdanie Tiener
Alberto Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Rome, April 13th 1814

Sir,

Here is a study for the highly deserved memory which represents your last leave of your wife, you are sitting at her side as if you would recall her, at her head is Genio who extinguishes the torch, at her feet a candelabrum. As I am so happy to have your busts I can make them look like you. I have several ideas but find this one the most suitable, touching and clear, one should not overdo the use of mythology, as Genio has wings it will be regarded as an angel and so not offend against Christendom.
The words you want to apply from Petrarch will do very well to this bas-relief
As far as i have understood it from the measures sent to me I do not think I can make it longer. The bas-relief is 4 Roman palms, not to be in doubt I ask for the height and the length of the place where the bas-relief is to be placed. I do not need the measures for the place for the inscription –
As soon as I receive a decision I shall leave everything to make this bas-relief

Your humble servant,
Alberto Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Der findes et udkast til dette brev.

Document Type

Færdigt egenhændigt dokument

Archival Reference

m28, nr. 10

Subjects

Persons

Works

C1075r Gravmæle over Jacqueline Schubart, 1814, inv.nr. C1075r

Commentaries

  1. Dvs. ord.

Last updated 07.10.2014