4.8.1809

Sender

C.F. Høyer

Sender’s Location

Montenero

Information on sender

Brevet har været forseglet.
Poststemplet: “113 LIVOURNE”.

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Al Signor / Sig.r Alberto Thorvaldsen / Scultore Danese / Strada Felice N.o 50. / Roma.

Tilskrift: Til S.T. / H.r Thorvaldsen.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Montenero d. 4d August 1809.

Allerede førend ieg modtog Deres kiære Brev /: dateret Rom 22 Iuli med Indlagte, var ieg af H.r Baron Sc:[hubart] underrettet om vores Tab. Hans Brev var i denne Anledning saaledes at ieg ikke vidste at besvare det skriftlig; Det blev derfore nødvendig for mig at reise til M – Naar vi sees skal ieg fortælle Dem et og andet som ieg ikke haver lyst til at skrive, eller maaskee er det fordie ieg fornærværende Tiid milancolisk seer alt med den sorte Brille; Hvad Prosgetter meener De med LI fornærværende Tiid? Sc: troer han er værdig til at træde i AsII Sted. – I Florens har ieg moeret mig – men da ieg kunne begiønde at male fik ieg hin ubehagelige sørgelige Efterretning – De vil venskabeligen spørge hvorledes ieg moerer mig her – Eftersom at mit Humeur er slet, moerer ieg mig bædre end ieg forestillede mig – Fra vores gode Ven Raben skal ieg hilse Dem, for ham har ieg sand Høyagtelse – Det er et Menniske som finder mere Fornøyelse i at handle vel, end at have Vare derfore; For 8.te Dage siden forlod ieg Hu: i Pisa paa min Reise til Mont: og hans til F: Jeg haaber De nu har seet ham lykkeligen og vel kommen til Rom – hils ham mange Gange!! I Florens giorde ieg Bekiændtskab med en ung svensk Kunstner navnlig Hasselgreen – han har fra Vïn giort sin Reise til Fods – ieg meddeelte ham Deres Adresse – han er forhaabentlig kommen til Rom, han har fortalt mig meget om Flindt, frygter for at han aldrig kommer til Rom – Jeg skrev forrige Post til Sig: Antonio Bilkewiz at ieg formedelst min Bortreise fra Florenz ikke har kundet besørge hans Brev saa som han vilde at ieg egenhændig skulle aflevere samme: Hils ham!! – Hils fra mig Vahl og dem som venskabeligen spørger til mig – Her fra Stedet hilses De af alle paa det venskabeligste man haaber ganske sikker at De snar kommer – Hav den Godhed at see til mit Maleri i Palzzo Albani – Det De forlangte af mig at skrive til Hornbek om – skal ganske sikker skee – Jeg anbefaler mig stedse med dybeste Ærbødighed Deres Venskab – Thi er ieg altid med sand høyagtelse Deres bestandige hengivne

C.F. Høyer

ESk:

Det De ville at ieg skulle skrive til Hornbeck om, har ieg meddeelt min Søster d. 1.e Aug: og i Dag har ieg skrevet til min Ven Ieremias Müller som ganske sikker gaar strax til Hornbeck om det Forlangte Lev vel! Lev vel! og lad mig snar see et Par Linier fra Dem. –

Oversættelse af dokument

Montenero, August 4th 1809

Already before I received your dear letter dated Rome 22nd July with the enclosed, I had been informed by Baron Sc:[hubart] about our loss. His letter was on this occasion such that I did not know how to answer it in writing; therefore it was necessary for me to go to M. – When we meet I shall tell you something, which I do not feel like writing, or perhaps it is because I in melancholia see everything through black-coloured spectacles presently; What projects do you mean by L at present? Sc: thinks he is worthy to replace A. – In Florence I have enjoyed myself – but when I was able to start painting I received the unpleasantly sad news. – Friendly, you will ask how I enjoy myself here. – Since I am in low spirits I enjoy myself more than I had imagined. – Kind regards to you from our good friend Raben, I have deep respect for him. – He is a person who finds more pleasure in dealing well than to receive the goods; 8 days ago, I left Hu: in Pisa on my journey to Mont: and his to F: I hope that you have now seen him safely arrived in Rome. – give him many regards!! In Florence I made the acquaintance of a young Swedish artist named Hasselgreen – he has made his journey from Vienna on foot. – I gave him your address. – Hopefully he has arrived in Rome, he has told me much about Flindt and is afraid that he will never get to Rome. – Last post I wrote to Sig: Antonio Bilkewiz that because of my leaving Florence I have not been able to see to his letter, which he so wanted me to deliver personally: Give him my regards!! Give my regards to Vahl and to those who friendly ask about me. – From here everybody gives their regards in a most friendly way, they surely hope that you will come soon. – Would you be so kind as to see to my painting in Palazzo Albani. – What you demanded of me to write to Hornbeck about shall be done. I sincerely commend myself to your friendship. Yours ever and sincerely

C.F. Høyer

What you wanted me to write to Hornbeck about I have informed my sister Aug. 1st and today I have written to my friend Jeremias Müller who will surely go to Hornbeck immediately about what you have demanded. Take care! Take care! and let me soon see a couple of lines from you. –

Archival Reference

m2 1809, nr. 17

Commentaries

  1. I margen har Høyer tilføjet navnet “Lorentzen”, antagelig den danske maler C.A. Lorentzen.

  2. I margen har Høyer tilføjet navnet “Abildgaard”, antagelig den danske maler og arkitekt Nicolai Abildgaard.

Last updated 28.05.2019