Januar 1828

Sender

Jørgen Knudtzon

Sender’s Location

Napoli

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Brevet er dateret med måned og år, men ikke dato, derfor er dateringen her, jf. brevet, januar 1828.

Abstract

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Document

Tiden nærmer sig, kiære Thorwaldsen, at ieg skal have den Fornøielse at see Dem i Rome; imidlertid vil ieg forinden bekræfte Indholden af mit Brev til Dem som Sir Michael StewartI havde den Godhed at aflevere. –
Det vil være mig overmaade kiært, dersom De vil opfylde mit Ønske med at lade min Ven LabouchèreII faae Deres VenusIII og ieg mine 3 Basreliefer, medens ieg er i Rom. – Jeg har netop modtaget et Brev fra Labouchère, hvori han takker mig for den Omsorg ieg har taget i at søge at forskaffe ham Deres Venus, som han meget ønsker at haveIV, og beder mig at betale for den, naar ieg seer den indpakket, men ei før; han siger, han har vented saa længe, at han ei meer vil stole paa Løfter, og opgiver alt HaabV, dersom det ei lykkes mig denne Gang at faae den; han bruger det franske Ordsprog: “on desespère, alorsqu’on espère toujours”. Følgelig, kiere Thorvaldsen, dersom De kan fuldende og afsænde Deres Venus for Labouchère, medens ieg er i Rome, saa giør De ham og mig en Tieneste og ieg skal sørge for Betalingen, medens ieg er der; hvis ikke vil ieg intet mere have med den Ting at bestille, og der bliver en Ende paa den Sag, for saa vidt som ieg har afgivet mig dermed. – Mine Basreliefer derimod stoeler ieg paa under alle Omstændigheder at kunde tage med mig. –
Jeg længes efter at samles med Dem, og haaber at træffe Dem frisk og vel; min Ven BaillieVI hilser Dem og i Haab om, at De ei vil skuffe mig i mine Forhaabninger, naar vi mødes, tegner ieg mig Deres Dem altid hengivne

Neapel, January 1828 Jørgen Knudtzon
  Poste RestanteVII Napoli

Archival Reference

m13 1828, nr. 17

Other references

Subjects

Persons

Works

A853 Venus med æblet, 1828, inv.nr. A853

Commentaries

  1. Sir Michael Shaw-Stewart (1788-1839), 6. baronet.

  2. Den hollandske bankier og handelsmand Pierre-César Labouchère (1772-1839). Bror til bankier Antoine Marie Labouchére, der var gift med Jørgen Knudtzons søster Catharina Meincke Labouchère, født Knudtzon (1781-1860).

  3. Venus med æblet, 1813-1816, jf. A853.

  4. Labouchere havde ladet opføre et galleri til sin skulptursamling i sit landsted Hylands House i Essex, England og var derfor også interesseret i at erhverve skulpturer af Thorvaldsen.

  5. Grunden til dette udsagn kan hænge sammen med rygter vedr. andre bestillinger af Thorvaldsens værker. I marts 1803 bestilte den britiske bankmand Thomas Hope Thorvaldsens Jason med det gyldne skind, jf. A822. Han fik dog først skulpturen i 1828, dvs. 25 år efter værket var bestilt. Antageligt har der floreret rygter om denne bestillings langtrukne færdiggørelse og afsendelse i de engelske selskabskredse, som derfor kan være bevæggrund til Knudtzon og Labouchéres bekymring.

  6. Den britiske rigmand og kunstsamler Alexander Baillie.

  7. Poste restante er en forsendelsesform, der anvendes når modtageren, her Knudtzon, ikke har fast adresse eller kendt adressat. Breve mærket som Poste restante sendes til hovedposthuset i den angivne by, hvor modtager kan hente det.

Last updated 18.08.2014