27.7.1826

Sender

N.C. Lunzi

Sender’s Location

Zante

Recipient

Bertel Thorvaldsen

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: À Monsieur / Mr le ChevalierI A. Thorvaldsen / &c &c / à / Rome / via Felice / Palazzo TomatiII / par bonte!
Tilskrift: À Monsieur Mr le Chevalier A. Thorvaldsen &c &c à Rome.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Zante d: 27 July 1826.

Ædle Ven!

Tillad at jeg bliver ved at kalde Dem med et Navn, som er mig saa kjært, og hvormed De stedse havde den Godhed at hædre mig; vel er jeg ikke af Fødselen Danmarks SønIII, men mit Hjerte hænger stedse trofast ved dette kjære udkaarede Fædreland, hvor jeg fandt ægte trofast Venskab, Retskaffenhed og et utræteligt, energiskt Stræben mod det Store og Ædlere, som bringer dets Sønner til den Højhed, som De, ædleste blandt Menneskene, har opnaaet, og som man forbauset seer og svindlerIV. – Jeg havde haabet at have den Lykke, at see Dem igjen i det herlige Rom, og virkeligen kom jeg ogsaa til Italien for halvandet Aar siden, men den Tanke at jeg ikke der vilde finde min inderligt elskede BrøndstedV, holdt mig bort fra Rom, hvor alting vilde gjenkalde ham stedse i min Erindring, og hvor jeg overalt, selv i Deres ædle Selskab, herlige Thorvaldsen, vilde savne den gode FaderVI.
Kunsten her er død, vel findes der i Mange en god Villie og Lyst for at lære den, men da man er berøvet aldeles af Læremidlerne, udslukkes FunklerneVII i deres Bryst og deres Følelse selv efterhaanden døves. Herr FacuchiVIII, Overbringeren af nærværende Brev, var een af disse, men hans gode Villie kunde bringe ham kun meget lidet frem; thi hvorledes skulde han ogsaa have kunnet uddanne sig uden en Gang at kjende Fremgangsmaaden? Steengraveringen fæstede hans Sind, og af sig selv gik han temmeligt frem i denne skjønne Kunst, dog hans Hu stod stedse fæstet til Rom, men han maatte neddæmpe dette Ønske da Midlerne manglede ham; ikke skjulte han den dog til nogle af sine Yndere, som have forenet sig, og hjulpet ham, for at gjøre dene saa længe ønskede Reise til Rom, hvor han tænker at opholde sig i tvende Aar, og hvor han haaber at opnaae det, hworefter hans Hjerte saa meget hænger. Da han kjendte mit lange Ophold i Rom, bad han mig at give ham nogen Anbefaling, og hvor kunde jeg vel henvise ham bedre end til Dem, ædle Thorvaldsen, da Deres SynIX allene indgyder i hvert Bryst Beundring og sand Følelse for det Store og Herlige? Ved at see Deres uforlignelige Værker vil han danne sin Smag, ved at følge Deres Raad vil han sætte fast Fod paa den sande og ufeilbarlige Vei, og ikke tabe sig i det Smaae og Nedrige; og dersom hans Lyst til at lære er sand og grundet vil han skride frem i den Bane, han har valgt sig. –
Min gode Ven FreundX vil vel ikke afslaae mig den Bøn at være Herr Facuchi noget behjelpelig, og i Forveien beder jeg Dem at have den Godhed at udtrykke ham min Taknemmelighed, og med det samme hilse ham ret hjerteligen fra mig. – Endeligen maae jeg bede Dem, ædle Thorvaldsen, at tilgive mig den Frihed hvormed jeg skriver til Dem, ikke at ophøre at tænke undertiden med Velvillie paa

Deres
hengivne Ven
NC Lunzi.

Archival Reference

m11 1826, nr. 48

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Commentaries

  1. Thorvaldsen var i 28.1.1810 blevet udnævnt til ridder af Dannebrog. Se evt. hertil referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens udnævnelser.

  2. Se hertil evt. referenceartiklen omhandlende Thorvaldsens bopæle.

  3. Lunzi var født i Grækenland på øen Zante / Zakynthos. Han opholdt sig imidlertid nogle år i Danmark fra 1813, som plejesøn af Thorvaldsen og Lunzis fælles ven P.O. Brøndsted.

  4. Det vil, jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 1), sige ‘svimler’, altså: angribes af svimmelhed.

  5. P.O. Brøndsted var rejst fra Rom i 1823 og vendte ikke siden tilbage dertil. Se evt. Brøndsteds biografi for yderligere oplysninger om hans ophold i Rom.

  6. Dvs. Thorvaldsen og Lunzis fælles ven P.O. Brøndsted, idet Lunzi, som nævnt i en foregående kommentar, var dennes plejesøn.

  7. Lunzi mener formentlig ‘Funkerne’, det vil, jf. Ordbog over det danske Sprog (betydning 1), sige ‘gnisterne’, altså motivationen.

  8. Denne hr. Facuchi er endnu uidentificeret. Han kendes ikke fra andre kilder i Arkivet.

  9. Det er uklart, hvad Lunzi mener hermed. Formentlig menes “synet af Dem”, idet han i et senere brev 30.6.1836 skriver: “Det er nok at see Dem [Thorvaldsen], for at føle sig ophævet [dvs. opløftet].

  10. Thorvaldsens assistent, den danske billedhugger Hermann Ernst Freund.

Last updated 10.05.2011