18.10.1833

Sender

H.C. Andersen

Sender’s Location

Rom

Recipient

H.C. Andersen

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår af dagbogen.

Abstract

Andersen attends the reburial of Raphael in the Pantheon, where he sees Thorvaldsen for the first time in Rome.

Document

[...] ViI vare heldig nok komne til RaphaelsII BegravelseIII. Paa AcademietIV gjemtes et DødninghovedV der udgaves for hans, for nu at overtydes derom, aabnede man Graven og fandt ham heel og holdende; nu skulde da Liget igjen begraves og det skete denne / Aften i Pantheon, vi fik Billiet, det var en herlig Hvælving, paa en sort Forhøining stod Mahonie Kisten bedækket med et gyldent Klæde, Præstene sang et miserere, Kisten aabnedes og man nedlagte de oplæste Efterretninger om ham, blev derpaa forseglet, et usynligt Chor sang smukt imidlertid, jeg saae ThorvaldsenVI med et Voxlys i Haanden ligesom de andre første Mænd. – De Danske toge hjerteligt mod mig. – [...]

Oversættelse af dokument

[…] We had luckily arrived at the funeral of Raphael. At the Academy a skull was kept, which was passed off as being his, to make sure about this, the grave was opened and he was found whole and complete; now the dead body was to be buried again and this happened this / Evening in Pantheon, we got a ticket, it was a splendid vault, on a black dais the Mahonie coffin stood covered in a golden cloth, the priests sang a miserere, the coffin was opened and the information, which had been read aloud about him was put down, then it was sealed up, an invisible choir sang beautifully in the meantime, I saw Thorvaldsen with a wax candle in his hand like the other leading men. – The Danes received me cordially. – […]

[Translated by Karen Husum]

General Comment

Uddraget er afskrevet efter H.C. Andersens Dagbøger, op. cit. Kun de dele, der vedrører Thorvaldsen, er medtaget.


Andersen var sammen med sine to rejsefæller, premierløjtnant A.W. Dinesen (1807-1876) og kammerjunker Joachim Bruun de Neergaard (1806-1893), ankommet til Rom samme dag, jf. Thorvaldsen-kronologien. Begivenheden i forbindelse med åbningen af graven i Pantheon er foreviget i Francesco Diofebis maleri Åbningen af Raphaels grav i Pantheon 1833, B73, der findes i Thorvaldsens malerisamling. Thorvaldsen havde også i sin samling en souvenir fra graven, jf. Kalk fra Rafaels grav i Pantheon, N87. I sin første selvbiografi omtalte Andersen begivenheden mere udførligt, se evt. hertil Mit Livs Eventyr, op. cit.

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. “Vi”’et henfører til Andersen og hans to rejsefæller, premierløjtnant A.W. Dinesen (1807-1876) og kammerjunker Joachim Bruun de Neergaard (1806-1893).

  2. Dvs. den italienske maler Rafael (1483-1520), Thorvaldsens store kunstneriske forbillede, se bl.a. Chris Fischer: ‘Thorvaldsen og Rafael’, in: Meddelelser fra Thorvaldsens Museum, 2008, p. 11-42.

  3. Dvs. genbegravelsen af Rafael efter åbningen af malerens grav i Pantheon i Rom, fordi man ville finde ud af, om et kranie, der fandtes på Accademia di S. Luca, som hævdet var hans, jf. også Thorvaldsen-kronologien.

  4. Dvs. det pavelige, romerske kunstakademi Accademia di S. Luca.

  5. Dvs. et kranium.

  6. Dette var første gang, Andersen så Thorvaldsen i Rom. Han havde een gang tidligere set ham – under billedhuggerens Danmarksophold 1819-1820, jf. Mit eget Eventyr uden Digtning, op. cit. p. 81-82 .

Last updated 05.01.2018