11.10.1838

Sender

Christian 8.

Sender’s Location

Stuttgart

Recipient

Just Mathias Thiele

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Stutgart d. 11 Oct 1838

Min kiere Thiele! Deres Brev af 24 Sept har meget interesseret mig da det indeholdt saa behagelige Tidender om Thorvaldsens Velgaaende og Forsikring om at han finder sig tilfreds i sin BoligI. At han snart vil tage fat paa Arbejde og at vi tør vente at beholde ham i Fædrenelandet indtil næste Sommer er mig saare kiert.

Hvor De udpakker de mange hidbragte Kunstsager?, og hvorledes Thorvaldsen vil rumme alle Marmorsager i StudierneII paa Charlottenborg er mig en Gaade. Havde man blot G[xxx] Magasinet at disponere over!

At Academiet i fællig med Thorvaldsen har erindret min Fødselsdag i den skiønne Natur har været mig saare behageligt at erfare. Jeg tilskrev Dem sidst strax efter min Ankomst til München. Vi forbleve der til d. 8. Octber og jeg har benyttet Tiden til at lære at kiende de betydelige Kunstværker som der udføres. For Tiden ere under Bygning: Der Königsbau af Klenze[,] Ludvigs Kirken Bibliotheket, Universitetet, et Seminar og Forstvæsenets Bureaux[s] alt efter Gärtners Tegninger[.] Basilicaen eller S. Bonifacii Kirke i Forbindelse med et BenedictinerProvstie og en Bygning til Kunst og Industrie Udstillinger ligefor Glyptotheket efter Sieblandts Tegning og Kirken i Forstaden Au i gothisk Stiil, efter Ohlmüllers Tegning.

I Sandhed man forbauses over denne Mængde af betydelige og vigtige Bygninger som paa engang udføres og naar man nu seer hvorledes Kunstnerne ere beskieftigede, med at male i Residenz Slottet eller Der Königsbau, og i Billede hvis Bygning ej heller er fuldendt, og i Pinacotheket; og man i Billedhugger Værkstederne fornemmelig hos Schwanthaler seer Figurer i Marmor til Frontonen paa hiin Bygning til Udstillingerne færdige førend Bygningen har rejst sig fra Grunden saa faar man først Begreb om den Dristighed hvormed alt udføres og hvor heldige Kunstnerne sammesteds maae ansee sig at være.

Der er ogsaa stor Liv og Virksomhed blandt Kunstnerne og det glæder mig at kunne sige med Sandhed at blandt de mange Kunstnere der findes i München ere de danske Kunstnere meget agtede og vel anseete. Sammesteds ere for Tiden ret mange danske Kunstnere eller Kunstnere der have nydt Deres første Kunstner Dannelse i Kiøbenhavn. De mødte mig endnu alle i Schleisheim til Afskeed d. 8 og da der havde forenet sig med dem nogle danske Videnskabsmænd og et Par Haandværkere saa var Antallet over en snees Landsmænd.

Den meest erkiendte blandt Genre Malerne er Simonsen saaledes at Ger. [X]e[x]decken overlod mig et Malerie mod at jeg skulde forskaffe ham eet af denne vor Landsmand. Han har malt en Scene ombord i et Sørøverskib Skib hvor fangne Sørøvere og deriblandt nogle Negere ere mesterlig fremstillede, for hvilket Stk. en Maleriehandler har budt ham 100 Louis d’orer. Holm har malt et Battalliestykke / Daniel Ranzau / bedre end det forrige, jeg har bestilt et Jagtstykke hos ham. Mohr og [Dael] kom tilbage med et rigt Udbytte af Skitzer. Mohr er ufordærvet den samme troe Skildrer af Naturen. [Dael] har meget uddannet sig, det samme kan siges om Martens og tildeels om Frick[,] men Tank har isærdeleshed giort særdeles Fremgang. Jeg har seet en i høj Søe kæntret Baad paa hvis [Kiøl] tvende Matroser holde sig mesterlig udført, ligeledes Skibbrudnes Redning ved et Fiskerleje meget brav. Stork uddanner sig i Stubs Maneer med en blød Pensel, og saa maler han Portraiter ret smukt. Thøming er tilbagekommen fra Frankrig og Engeland ligeledes med Schizzer i sin Portefeulle, men han havde intet færdigt.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, Accession 2004/29, kasse 1

Subjects

Commentaries

  1. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

  2. Thorvaldsens professorbolig på Charlottenborg Slot aka Kunstakademiet, jf. referenceartiklen Thorvaldsens bolig, værksted og museum på Kunstakademiet.

Last updated 03.09.2013