20.3.1845

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Gottfried Schaper

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Brevet er kun dateret med dag og måned, men uden årstal. Brevet er en del af korrespondancen omhandlende murermester Schapers ønske om at opgive sin profession, som kan læses i et brev fra 25.3.1845, derfor kan det antages at dette brev er skrevet samme år.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Bygnings Insp. Bindesbøll har underrettet os om, at Hr Capit og Murmester Schaper har vil opgive-t- Professionen, og at han derfor ikke kan paatage Dem Muurarbeidet ved Th. Mus. i tilskrivende Stund.

Da det [xx] [vil] [være] baade [i] Museets Interesse at De [vilde] [beholde] [Arbeidet] [xxxxx] og af Vigtighed for Bygmesteren at kunde fuldende sit Arbeide i Forening med en [xxxxx] Mand af Deres [xxxxxxxx] og [xxxxx] [xxxxxxxx], som for den Iver han har vist for Sagen og den Opoffrelse han i den [xxx] har [giort] har særdeles Krav paa de-t- Offentlige for Museet sig Interesserende[s] Agtelse og Erkiendtlighed, saa finder Comiss. sig opfordret til at henvende sig til Dem med den Begiæring at De ikke trækker Dem tilbage fra den Bane, De i saa mange Aar med Held har bet vandret betraadt førend Muurarbeidet ved Museet er færdigt.

Jeg henstiller til DHrr om De bifalde, at et saadant Brev afgaaer.

Collin

20 Marts

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 104b

Last updated 07.01.2013