5.6.1840

Sender

Jonas Collin

Sender’s Location

København

Recipient

Bygningskommissionen for det Thorvaldsenske Museum

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Da i næste Uge et Aar er forløbet, i hvilket BygningsInspecteur Bindesbøll ingen Gage har nydt af det Offentlige, fordi han har været engageret at beskiæftige sig med Opførelsen af Thorvaldsens Museum, saa henstiller jeg, om der ikke var Anledning til nu at anvise ham omtrent en ligesaa stor Sum som den, der blev ham udbetalt først i dette Aar.

Af det dengang Passerede vedlægges en Udskrift af Protocollen.

d. 5 Junii 1840
Collin

Hr Etatsraad Mundt Jeg har intet derimod, [saaledes] at der anvises ham indtil 800r aarligI
– Justitsraad Münter Heri enig MünterII
– Professor Freund Ligeledes FreundIII
– Capitain Sibbern
– Grosserer Lund. Ligeledes J H LundIV

Jeg tillader mig at yttre det Ønske at en Samling snart maatte blive afholdt, da der formeent muligen kunde være meget at [xxxxxxxx] for[?] Commissionens Medlemmer[?]

Ligeledes J. H. Lund Mundt

Ligeledes Münter

I det jeg tiltræder Øndsket om en Samling snarest muelig, maae jeg forbeholde mig mit Svar til den Tid, paa det af Formanden Hr: Conferentzraad Collin fremsatte Spørgsmaal.

G. SibbernV

General Comment

Brevet er sendt til medlemmer af Bygningskommisionen for det Thorvaldsenske Museum. Det har været rundsendt mellem Just Henrik Mundt, Theodor Münter, H. E. Freund, Gottfried Nicolai Sibbern og J.H. Lund.

Archival Reference

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 33

Subjects

Commentaries

  1. Påtegnet af Just Henrik Mundt.

  2. Påtegnet af Theodor Münter.

  3. Påtegnet af Hermann Ernst Freund.

  4. Påtegnet af J.H. Lund.

  5. Gottlieb Nicolai Sibbern.

Last updated 19.08.2011