11.2.1836

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

Rom

Recipient

Peter Mikael Sällström

Recipient’s Location

Rom

Information on recipient

Udskrift: Til / Hr: Selström förste Sanger ved / det Kongl: Theater i Stokholm. / hersteds.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

Thorvaldsen recommends the Swedish painter Carl Gustaf Plagemann.

Document

Hr. Selström.

Afholdt ved Forretninger fra at komme til Dem förend Deres AfreiseI, for efter Ønske mundtlig at meddele Dem min Dom om Deres Vens og Landsmands Maleren PlagemannsII Arbeider, tager jeg Pennen for skriftligt at opfylde dette Ønske, hvilket er mig saa meget behageligere, da jeg med Fornöielse har seet hans Malerier, der ikke alene give et roesværdigt Vidnesbyrd om hans Flid men tillige om hans Talent.
Dette er saa meget glædeligere, da, som jeg af alle Kunstnere hörer, Hr: Plagemanns financielle Stilling er af den Art, at kun for ofte umiddelbare BrödarbeiderIII sætte Grændser for hans alvorlige Studier. Jeg deler derfor af ganske Hierte med dem kjære Selström det Ønske at der maatte forundes denne unge talentfulde Mand fra sit Fædreland en UnderstöttelseIV, som kunde sætte ham i Stand til at gaae frem paa den af ham saa agtværdigt begyndte Kunstnerbane.
Idet jeg glæder mig ved at kunne sige dem dette om deres Ven tilföier jeg mit Ønske om en lykkelig Reise.

Med Höiagtelse
Albert Thorvaldsen

Rom den 11 Februar 1836.

Oversættelse af dokument

Mr Selström,

As I am prevented by duties from coming to you before your departure in order to inform you verbally, as requested, of my opinion of your friend and countryman the painter Plagemann’s works I take up the pen to fulfill this wish in writing. I shall be delighted to do so as I have seen his paintings with great pleasure, which are not only commendable proof of his diligence but also of his talent.
This is even more pleasant, as what I hear from all artists, that Mr Plagemann’s financial position is of the kind that only too often immediate bread work sets limits to his serious studies. So, dear Selström I share the wish with you of all my heart that this young, talented man may be granted support from his native land, which might enable him to progress on the artistic career, so worthily begun by him.
Rejoicing at being able to say this to you about your friend, I add my wish for a happy journey.

Yours respectfully,
Albert Thorvaldsen

Rome, February 11th 1836


[Translated by Karen Husum]

General Comment

Denne anbefaling af Plagemann fik tilsyneladende den ønskede effekt, da maleren senere i 1836 modtog et stipendium fra Konstakademien i Stockholm. Det betød, at han kunne fortsætte sit ophold og sin karriere i Rom.
Modtageren af anbefalingen, Sällström, må altså have afleveret den til rette vedkommende, da han vendte tilbage til den svenske hovedstad.


Thorvaldsen har kun skrevet dette brev under, resten er ført i pennen af en koncipist, tryk evt. på Se original øverst til venstre.

Document Type

Færdigt dokument af koncipist

Amanuensis

NN

Archival Reference

Ericsbergsarkivet, Autografsamlingen, volym 249, Riksarkivet, Stockholm

Thiele

Ikke omtalt hos Thiele.

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Det vides p.t. ikke præcist, hvornår Sällström forlod Rom for at vende tilbage til Sverige. Men det kan af sammenhængen udledes, at afrejsen må have fundet sted ganske kort tid efter dette brevs dato.

  2. Dvs. den svenske maler Carl Gustaf Plagemann, der opholdt sig i Rom.

  3. Plagemann måtte for at opretholde livet arbejde for en romersk kunsthandler ved navn Cabrall som konservator / kopist af gamle malerier.

  4. Tilsyneladende havde Thorvaldsens anbefaling den ønskede effekt. Senere samme år modtog Plagemann nemlig et rejsestipendium fra Kungliga Akademien för de fria konsterna i Stockholm.

Last updated 10.10.2018