8.5.1819

Sender

P.O. Brøndsted

Sender’s Location

Rom

Recipient

Jens Møller

Recipient’s Location

Rom

Dating based on

Dateringen fremgår Thiele II, p. 431-432, hvori dette brevuddrag er trykt.

Abstract

The commentary to this document is not available at the moment.

Document

[...]

Thor’s Forbindelse med Miss Mackenzie, en skotsk Dame af meget god Familie, Dannelse og temmelig anseelig Formue, er aldeles afbrudt, og hun har som en Følge deraf, forladt Rom i ForgaarsI. Jeg har læst hendes særdeles velskrevne sex eller syv Sider lange Afskedsbrev til Thorv. Endskiøndt Enden paa dette Forhold er høist ubehagelig, især for hende, maa jeg dog paa Thorv’s Vegne glæde mig over, at denne Forbindelse opløstes. Hun havde ennyeretII ham til døde; strax da jeg saae hende første Gang, indsaae jeg tydeligt, at hun slet ikke var for ham, ihvor høist anstændig og dannet, endog mere boglærd, end fornøden, men uden noget klart (–), uden original Tanke, eller munter Meddelelse, tilmed særdeles hæsligIII. Th. har begaaet den Feil at antage den Velvillie og Tilbøielighed, som gjensidigen opstod ifior imellem ham og Miss M. ved et Ophold i Albano og siden paa en Reise til Napoli, for noget andet og vedvarigere end hvad de vare. Miss M’s Godhed for ham, medens han var syg i Albano, havde indtaget, endog rørt ham, og Thorv’s Geni og elskværdige Munterhed siden paa en Lysttour til Napoli havde indtaget hende. Ingen af dem tog sig iagt for, at Forholdet let kunde blive ganske anderledes siden i Rom, hvor Th. vendte tilbage til sine mangfoldige Arbeider, og paa ingen Maade havde Tid til at bevæge sig om Miss M. som paa hiin Udflugt, og hvor han, som naturligt, har saameget andet, der interesserer ham.
Jeg begynder for Resten at tro, at der bliver noget af Th’s Reise mon Norden i næste Maaned; jeg har idetmindste været paa Raad med for at kiøbe ham en Vogn. –

[...]

General Comment

Denne tekst er et uddrag fra Brøndsteds brev til Jens Møller i København. Der citeres fra Thiele II, p. 431-432, hvor brevfragmentet gengives.


Teksten optræder også i stort set identisk form i Brøndsteds rejsedagbøger, jf. Dorph, op. cit. Denne anden tekstversion kan ses som faksimile her ved klik på Se original øverst t.v.

Other references

Subjects

Persons

Commentaries

  1. Dvs. 6.5.1819, men Thiele II, p. 430 hævder bestemt, at afrejsedagen var 2.5.1819. Uden at han dog tager stilling til denne diskrepans.

  2. I Dorph, op.cit. skriver Brøndsted: “Hun havde kjedet ham til døde.”

  3. Teksten virker her usammenhængende og abrupt, og stregen i parentesen hos Thiele peger på, at han ikke har kunnet tyde Brøndsteds ord i brevet til Møller. I den anden version af Brøndsteds karakteristik af Mackenzie, som optræder i hans rejsedagbøger, se Dorph, op. cit. er den samme passage mere fuldkommen og sammenhængende:


    ”...endog mere boglærd end fornødent, men uden Naturel, uden nogen Blomst, uden eiendommelig Idee, eller original Tanke, eller munter Meddelelse.”


    Altså en mere forståelig tekst.
    Til gengæld har Brøndsted ikke tilføjet ”...tilmed særdeles hæslig” i brevet til Møller.

Last updated 20.01.2018