16.10.1838

Sender

Bertel Thorvaldsen

Sender’s Location

København

Recipient

Københavns Universitet

Recipient’s Location

København

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Det har været mig særdeles behageligt at modtage Consistoriets ærede Skrivelse af 12 October d.A., i hvilken Samme har yttret saamegen Interesse for, at Danmarks Hovedkirke maatte forene et Antal af mine Arbeider til en passende Heelhed af christelig Plastik.
Dette Consistoriets Ønske er ogsaa mit, og med denne Plan for Øiet, har jeg, som bekiendt, allerede udført et betydeligt Antal af mine Værker i christelig Kunst.
Vel er Christus-Statuen hos mig bestilt af, og udført i Marmor for den Kongelige Slotsbygnings Commission. Ikke destomindre kan jeg ikke undlade at nære det Haab, at Hans Majestæt muligen, til ovennævnte Plans fuldkomne Iværksættelse, vilde paa Consistoriets nærmere allerunderdanigste Andragende, allernaadigst bevilge, at denne Statue maatte opstilles i bemeldte KirkeI.
Med Hensyn til Consistoriets Spørgsmaal, hvorvidt der for nærværende Tid maatte være Leilighed til at anvende en Sum, som Kirken har disponibel, af omtrent 34,000 Rd., til forommeldte Hensigt, er det mig kiært at kunne tilføie, at jeg med Hensyn til Sagens særegne Omstændigheder tilbyder at ville levere de 12 Apostelfigurer i Marmor og dernæst fire Prophet-Statuer til Nicherne under Portalet, ligeledes i Marmor, for 2000 Rdlr. for hver Figur, hvilket er Beløbet af de med disse Statuers Udførelse i Marmor forbundne OmkostningerII.
Ihenseende til samme Kirkes videre Smykke bemærkes fremdeles, at jeg, foruden Frontonen, som nu opstilles, agter under mit Ophold her at udføre en Frise, fremstillende Christi Vandring til Golgatha, hvilken vil kunne leveres i brændt Leer. Endvidere er det mit Ønske, senere at udføre tvende Statuer af den christelige Religions Reformatorer, hvilke passende kunde anbringes i Kirkens Vestibule, angaaende hvilken Frise og tvende sidstnævnte Statuer en nærmere Overeenskomst vilde være at træffe.
I den Formodning, at jeg ved dette mit Forslag kommer Consistoriets Ønske imøde med mit eget, har jeg kun endnu at tilføie, at da Apostelfigurerne i Marmor af mig hidtil ere blevne betragtede som henhørende til det vordende Museum for mine Arbeider, vil den ovennævnte Sum, saavel for Apostlerne som for Propheterne, 32,000 Rdlr., behageligst være at udbetale til Comiteen for bemeldte Museums Opførelse, saafremt mit Forslag desangaaende, som jeg formoder, antages
Charlottenborg, d. 16. Octbr. 1838 Med Høiagtelse
Albert Thorvaldsen

Archival Reference

Thieles Excerpter, 1838, nr. 3

Thiele

Gengivet hos Thiele IV, p. 39-40.

Works

A82 Kristus, Tidligst 1827 - Senest 8.6.1833, inv.nr. AX651

Commentaries

  1. Kristus i marmor, AX651, blev først opstillet på alteret i Vor Frue Kirke forår 1839.

  2. Thorvaldsen afstår altså – generøst – fra egentlig løn i forbindelse med udførelsen af disse 16 statuer, men ønsker kun omkostninger ved udførelsen dækket.
    Prisen for en Thorvaldsen-statue i marmor var meget højere, se Thorvaldsens værker, priser.

Last updated 20.09.2021