28.2.1837

Sender

Joseph Abrahamson

Sender’s Location

Odense

Recipient

Jonas Collin

Recipient’s Location

København

Information on recipient

Ingen udskrift.
Tilskrift:.Høivelbaarne / Herr Conferentsraad Collin, / Commandeur af Dannebroge og Dannebrogsmand.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

[med Collins hånd og med blyant:] ankomm. 3 MartsI

Undertegnede giver sig den Ære at meddele Hr. Conferentsraaden, at vi den 22” dennes ere traadte sammen for efter bedste Evne at fremme Subscriptionen til Oprettelse af et Museum for Thorvaldsens Arbeider.

Vi beklage de 4 Uger ere tabte og det vistnok de bedste 4 uger, et uheldigt Ophold har voldet at det Circulaire, med hvilket Comiteen havde beæret de Herrer v. Castenskiold, v. Langen, undertegnede Abrahamson, Faber, Jacobsen og Grut, først den 25 dennes er kommet til min, Abrahamsons Kundskab (skjøndt den 3” paa Listen), altsaa 3 Dage efter at Undertegnede havde anseet det for Pligt, efter i en heel Maaned forgjæves at hver ventede paa at faa Mænd ifølge Opfordring fra Modercomiteen at træde sammen her, som andetsteds, for at fremme Sagen, at virke for den.

Den ene af Undertegnede, en af de 6 Mænd, som den kjøbenhavnske Comite havde henvendt sig til, tillader sig at tilføie, at Uvidenheden i en heel Maaned hos Fleertallet af de 6 om at Circulerairet var her, maa for Comiteen undskylde at intet Svar fra dem er indløbet.

Uagtet vor forsinkede Begynden, have vi dog havt den Behagelighed ved vor første Bekjendtgjørelse af igaar, at kunne anmelde 367 r 1 [tegn for mark], som tegnede hos os i de 5 Dage fra den 22” til den 27” dennes. Det er os til sand Tilfredshed at kunne tilføie, at 4 af de 6 Mænd, som Comiteen havde henvendt sig til (v. Baagen, Jacobsen, Gruh og undt[egnede]. Abrahamson) ere paa vore Subscriptionslister.
Vi Tilføie den Forsikkring, at vor levende Deeltagelse for Foretagendet kun kan lignes ved vor Beundring for vor store Landsmand; vi ville derfor ansee det for Pligt at anvende ethvert passende Middel for at fremme Sagen. Skulde det endelige Udfald ikke stemme overens med vore Ønsker, maa Aarsagen søges i de specielle Vanskeligheder, vi have at overvinde.
Odense, den 28” Februar. 1837.

J Abrahamson
Generalkrigscommissær for DK
Chr. Hansen.
Snedkermester
P. Jørgensen
Brændeviinsbr.
Kalkar.
Overlærer


C. Paludan-Müller
Adjunct
Ove Thomsen
Redacteur og Bogtrykkeri=Eier
L. Westengaard
Sognepræst

General Comment

På bagsiden af dette brev har Jonas Collin skrevet et udkast til et svar, dateret 4.3.1837.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 33f

Commentaries

  1. Collin har på bagsiden af brevet skrevet et svarudkast dateret 4. marts.

Last updated 07.01.2013