30.10.1840

Sender

Jonas Collin

Recipient

Københavns Magistrat

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Det har hidtil ikke været mig muligt, end ikke hos ConfR Thorvaldsen som jeg derom har tilskrevet til Nysøe, at faae at vide den nøiagtige Alder af hans 2 Dattersønner hvorom ieg under 24 f M tog mig den Frihed at tilskrive den ærede Magistrat. I maade og med er Deres Alder 6 à 8 Aar. Da det umaadelig[?] er mig vigtigt at faae de for mig berørende i mit Skrivelse opgivne Effecter og Contanter eftersendt til Overformynderiet som mener ieg, i Henseende til Magistratens Ærede af 2 D. m ærbødigst anmode om den fornødne Ordre til Modtagelsen af herommeldte Effecter og en omtrent Sum af 100 ri S. for Carl Paulsen maae blive udfærdiget. Saa – snart jeg faaer Alderen nøiagtigen opgiven, skal ieg strax meddele den –
Cbg – 30 Oct 1840

General Comment

Brevkoncepten er skrevet på bagsiden af et brev fra Københavns Magistrat til Collin. Brevet dateret 2.10.1840 kan ses her.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 176, v

Last updated 07.01.2013