20.5.1834

Sender

Slotsbygningskommissionen

Sender’s Location

København

Recipient

Jonas Collin

Information on recipient

Ingen udskrift. Tilskrift: Til / Hr Conferentsraad og Deputeret Collin, / Ridder af Dannebrogen og Dannebrogsmand

Dating based on

Dateringen fremgår af brevet.

Abstract

The commentary for this letter is not available at the moment.

Document

Ved behagelig Skrivelse af 12te= d: M: har Hr. Conferentsraaden anmodet undertegnede Commission om, at en Sum af 16000 Species, som Etatsraad og Professor Thorwaldsen har opgivet at have tilgode for de til Christiansborg Slot forfærdigede Kunstarbeider, maatte vorde anviist og Hr. Conferentsraaden udbetalt. –
I denne Anledning skulde Commissionen herved tjenstlig melde, at endskjøndt man ikke fra Etatsraad Thorwaldsen selv er underrettet om nogen Priis for de modtagne Arbeider, saa vil der dog ikke være nogen Hindring for Afgjørelsen af benævnte Fordring, da man af ovennævnte Skrivelse erfarer, at Prisen er 2000 Species for de 4 Medaillons til Slotsportalet og 14000 Species for Frisen Alexanders Indtog, og for de to Caryatider til Trongemakket. – Justitsraad og Hofkasserer Duncan skal saaledes blive tillagt fornøden Ordre til den paagjældende Sums Betaling imod Hr Conferentsraadens Qvittering bilagt med behørig Fuldmagt; men, forinden Ordren udfærdiges ønskede man at modtage Underretning om, hvorvidt de 10000 Specier, som i Aaret 1820 bleve Etatsraad Thorwaldsen udbetalte paa forventende Arbeider til Slottet, maatte ved denne Leilighed være at liqvidere eller at erstatte Slotsbygningsfonden. –
Slotsbygninges Commissionen dn: 20 Mai 1834.

Hauch A W Moltke Kongslew


/ C. SchramI

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 13

Commentaries

  1. Denne signatur ses på flere af Slotsbygningskommissionens breve i nederste højre hjørne og betyder, at brevet er konciperet af den danske enkekassedirektør og konferensråd Gerhard Christopher Schram.

Last updated 04.09.2014