6.8.1849

Sender

NN

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

Til Bestyrelsen for Thorvaldsens Museum.

Ved at gjennemlæse den i disse Dage udkomne Fortegnelse over de Værker og andre Gjenstande af Thorvaldsens Efterladenskaber, der ved Auction skulde sælges, er Indsenderen stødt paa forskjellige, som det undrer ham, og Flere med ham, at see annoncerede til Salg, og saaledes udsatte for, for stedse at berøves Musæet og derved Staden og Nationen. Indsenderen skal som saadanne først tillade sig at udpege Fortegnelsens Nr. 1, Mercur som Argusdræber, i Marmor, ved hvilken Figur findes bemærket, at den er uden den bevingede Hat, som derimod findes paa det Exemplar, Musæet besidder, altsaa er et Exemplar med Forandring, foretaget af Kunstneren selv, og der er saaledes ingen Grund hvorfor Musæet ei bør beholde dem begge, da de jo ei ere eens. Dernæst Fortegnelsens Nr. 18, colossal Buste af Napoleon som apotheoseret Keiser, ligeledes i Marmor, med den Bemærkning, at den er næsten fuldendt. Det maa vistnok af Enhver findes paafaldende, at Musæets Bestyrelse her vil stille dette ved to af Thorvaldsens skjønneste Arbeider i Marmor, for kun at lade det beholde dem i Gips, (vide Fortegnelsen over Musæet Pag. 8 Nr. 5 og Pag. 4 Nr. 252), især da det første er færdigt, det andet næsten fuldendt og man, saavidt vides, har ladet flere Arbeider i Marmor fuldende efter Kunstnerens Død, for senere at opstille dem i Musæet. Bestyrelsen opfordres til at offentliggjøre Grunden til en, ellers saa uforklarlig, Beslutning. Fremdeles torde der være flere iblandt Medaillerne i Guld, der ikke ere Doubletter, som nok burde forblive i Musæet, f. Ex. Nr. 513, Medaillen for Seiren ved Marengo, af 50 Ducaters Værdi, meget sjelden og flere andre.

Hverken Musæets Bestyrelses Beslutning, eller Kommunalbestyrelsens Samtykke, er Bemyndigelse nok til Afhændelsen af saadanne Gjenstande. Kun Thorvaldsens confirmerede Testamentes Bestemmelser herom er her den eneste Norm, og Bestyrelsen opfordres derfor herved til at offentliggjøre, hvad dette i denne Henseende fastsætter, for at Folket kan see, ved hvilken Hjemmel det udsættes for at stilles ved uerstattelige Gjenstande, der ved dette Document ere blevne Stadens og dets Eiendom, ligesom det forekommer Indsenderen, at Musæets Bestyrelse bør nære den Agtelse for den forevigede Kunstners Minde, at den ikke uden den klareste Bemyndigelse unddrager Musæet endog det Ringeste, som det paa nogen Maade kunde antages at have været den Afdødes Villie at skulle blive i dette.

Kjøbenhavn den 6te August 1849.

N.P.N.

General Comment

Denne tekst blev trykt i Flyveposten, 7.8.1849, No. 182, Femte Aargang.
Forfatteren skrev også et andet læserbrev om samme emne, som blev udgivet d. 1.9.1849.
Inspektør Ludvig Müller svarer på begge læserbreve i en artikel i Flyve Posten, d. 5.9.1849, No. 207, Femte Aargang.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1849, Flyve Posten 7.8.

Subjects

Persons

Last updated 15.06.2018