2.3.1842

Sender

Redaktørerne ved Fædrelandet

Recipient

Omnes

Dating based on

Dateringen fremgår af dokumentet.

Abstract

The commentary for this document is not available at the moment.

Document

— Uagtet andre Blade efter andre Kilder have meddelt det væsenligste Indhold af nedenfølgende Beretning fra Rom, troe vi dog at den ikke vil savne Interesse hos vore Læsere og oversætte den derfor af “Allgemeines Organ für die Interessen des Kunst- und Landkartenhandels” Nr. 5 for den 29de Januar d. A.

“Mit Løfte, herfra at meddele Dem nogle Efterretninger om Konstsager efterkommer jeg herved og skal vedblive dermed, eftersom jeg lidt efter lidt bliver bekjendt med Konstnerne og deres Værker. Et Besøg hos Thorvaldsen gav mig Leilighed baade til at gjøre Mesterens Bekjendtskab og til at see hvorledes han arbejder i Marmor, hvilket man hos os i Tydskland er saa rede til efter hans Modstanderes Foregivende at betvivle. Jeg har seet mange Billedhuggere bruge Meiselen, men jeg forsikkrer, at jeg aldrig har seet Nogen være i Besiddelse af en saadan Færdighed og behandle Marmoret med en saadan Lethed som Thorvaldsen. Det Arbeide, hvorom her er Tale, er sex Basreliefs for Kongen af Würtemberg, som Mesteren nu lægger den sidste Haand paa. Fire af disse Basreliefs forestille de fire Aarstider, det femte en Hyrdinde med Kjærlighedsguderne i en Rede, og det sidste Amor der kommer til Venus og beklager sig over en Bi, som har stukket hans Haand, medens han plukkede en Rose. Til to Apostle, som ere bestemte for Metropolitankirken i Kjøbenhavn, har Thorvaldsen fuldendt Skizzerne. Formen til den ene er allerede i Stand, og Støbningen vil ufortøvet blive begyndt. I Juledagene har han udført et Basrelief, Hyrdernes Tilbedelse, der viser, at Thorvaldsen forstaaer at opfatte bibelske Gjenstande med christelig Aand og Følelse. En anden dansk Billedhugger, som Thorvaldsen sendte mig hen til for at see hans Arbeider, hedder Bissen, et Talent, som der kun gives faa. En Række Skizzer til Figurer, hvoraf han alene skal udføre 18 for sin Regering, vidner baade om hans rige Phantasi og om hvad den danske Regering gjør for Konsten og Konstnerne (?). Jeg traf denne nordiske Konstner ifærd med at modellere en Venus, der staaer ganske fri uden Støtte, bringende sin Haarpynt i Orden. Ganske nøgen, uden vellystige Former, synes hun at være stegen lige op af Badet og viser os sit Legemes skjønne Harmoni. En fuldendt Amor, der hvæsser sin Pil paa en Steen, er allerkjæreste; man synes at læse i hans skjelmske Øie, at dens Odd kan blive farlig selv for den mest phlegmatiske Beskuer. En Russer, AywasowskyI, gjør her megen Opsigt i den fornemme Verden ved sine Malerier, som han udfører for den russiske Thronfølger; det er Søstykker, malede med technisk Færdighed og en KnaldeffectII, der overgaaer alt Begreb, men staaer langt tilbage for sandt Konstværd.”

General Comment

Dette er en trykt tekst, som blev udgivet i Fædrelandet 2.3.1842.

Archival Reference

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1842, Fædrelandet 2.3.

Subjects

Persons

Works

A570 Hyrdernes tilbedelse, 1842, inv.nr. A570

Commentaries

  1. Dvs. den russiske maler Ivan Ayvazovsky (1817-1900).

  2. Hvad forfatteren mener med “Knaldeffect” er naturligvis til diskussion. Men i 1841 bliver Ayvazovsky færdig med værket Kaos, og det er muligvis dette eller noget lignende, som forfatteren har været bekendt med.

    Ivan Ayvazovsky, Kaos (1841), San Lazzaro degli Armeni, Venedig.

Last updated 07.03.2016