10.10.1819

Sender

Niels Henrich Weinwich

Sender’s Location

København

Recipient

Omnes

Information on recipient

Ingen udskrift.

Dating based on

Dateringen fremgår af annoncen, selvom den i sagens natur må være blevet trykt nogle dage før den annoncerede begivenhed fandt sted 10.10.1819.

Abstract

The commentary for this advertisement is not available at the moment.

Document

Flittig og klog Beskuelse,
af de skiønne Kunsters Frembringelser,
forædler Tænkemaaden, forsøder Livet,
udbreder roelig Glæde og stille Fornøielse,
adspreder og opklarer de mørke Skyer,
som svæve om os, under de alvorligere Sysler i Livet,
danner Mennesket og giver Anledning til fornuftig Underholdning.
Intet er derfor naturligere,
end at vi agte, ynde og hædre dem,
som vare Aarsag til disse ædle Følelser
og vi ved givne Leiligheder bevidne Kunstens udmærkede Mænd,
vor store Høiagtelse og Beundring;
og under disse Betragtninger indbydes herved,
Kunsternes Dyrkere og Yndere,
at beære med deres Tilstedeværelse,
en TaleI, som holdes til Ære,
for vor tilreisende Landsmand fra Rom,

Hr. Professor og Ridder,
Albert Thorwaldsen,

den 10de Octbr. 1819 Kl. 12 i det Moltkiske Maler-Gallerie,
og i hans Nærværelse

af
N. H. Weinwich.

General Comment

Denne løbeseddel er et trykt dokument, der indbyder til det foredrag, Weinwich afholdt 10.10.1819.

Archival Reference

M17,2 (Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1819)

Other references

Persons

Commentaries

  1. Barfod, op. cit., skriver om Weinwichs foredrag:
    “Saa vidt vi have erfaret, blev denne Tale aldrig trykt. Efterverdenen skal dog slet intet have tabt derved.”

Last updated 11.12.2015