5.1.1839

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

København.

Afsenderinfo

Ingen.

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

København.

Modtagerinfo

Tilskrift: Til Hr. Conferentsraad Collin / Hr. Professor Clausen / Hr. Professor Thiele

Dateringsbegrundelse

Fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til denne brevafskrift er under udarbejdelse.

Dokument

Afskrift

Som jeg hører, har Hans Majestæt nu skriftligen gjentaget, hvad han for 8 Dage siden var saa naadig at meddele mig, nemlig at Han skjenker til Locale for mine Kunstsager den Bygning, som ligger bagved Christiansborg Slotskirke, bestaaende af to Sidefløie og eet Endepartie. Jeg modtog min Konges Tilbud med Glæde og Taknemmelighed, og hvad jeg saaledes sagde til Hans Majestæt og til Kunstacademiets høie Præses, Hans Kongelige Høihed Prinds Christian, saavelsom til alle mine Venner, som derom have talt med mig, det beder jeg Dem, mine Herrer! at De ufortøvet ville, paa mine Vegne, foredrage saavel for Deres gode Colleger i Committeen, som for den ærede Magistrat og Stadens deputerede Borgere. Jeg miskjender sandelig ikke den Iver og gode Villie, som besjæler nogle af mine Velyndere, idet de ønske et andet Locale, end dette, som jeg er fuldkommen tilfreds med, men det skulde smerte mig, om der derved skulde gives Anledning til den allermindste Yttring til Hans Majestæt eller til det Offentlige, hensigtende til at forandre hiin Kongelige Beslutning. Mit Ønske for mine Kunstsager er nærved at opnaaes. Fundamentet er, ved denne kongelige Gave, nu lagt; Udførelsen kan, ved de af mine Landsmænd og Medborgere allerede ydede velvillige betydelige Bidrag, som jeg erkjendtligen paaskiønner, og ved det Tilskud, som der kan ventes fra denne Stads Øvrighed, der allerede har givet mig umiskjendelige Prøver paa deres Hengivenhed, ikke længe udeblive.
Min Alder, min Kunst og mit Helbred fordrer Ro og Fred, og disse mig vigtige Goder vil Ingen, som har mig kjær, forstyrre!

Kjøbenhavn, den 5. Januar 1839. Med Høiagtelse
Thorvaldsen.

Oversættelse af dokument

Copy.

I hear that His Majesty has now repeated in writing what he 8 days ago was so gracious to inform me, namely that as premises for my objects of art he donates the building which stands behind Christiansborg Palace Church, consisting of two side wings and one end portion. accepted my King’s offer with pleasure and gratitude and gentlemen, I ask you immediately to render on my behalf to your good colleagues of the Committee as well as to the honoured corporation and the delegate citizens of the City what I said to His Majesty and to the high President of the Academy of Fine Arts, His Royal Highness Prince Christian, as well as to all my friends who have spoken with me about this. I fully appreciate the zeal and good intention, which inspire some of my patrons to wishing different premises from these, with which I am completely satisfied, but I should be deeply grieved if it would give rise to the slightest remark to His Majesty or to the public authorities with the object to change this royal resolution. My wish for my objects of art is close to come true. The foundation has now been laid by this royal present. By the already kind and substantial contributions from my fellow countrymen and fellow citizens, which I appreciate and by the grant to be expected from the authorities of this city who have already given me unmistakable proofs of their affection, the execution cannot be long.
My age, my art and my health demand peace and quiet, and nobody who is fond of me will disturb these boons important to me.

Copenhagen, January 5th 1839 Yours respectfully,
Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Generel kommentar

Brevet er stilet til Jonas Collin, H.N. Clausen og J.M. Thiele, der alle sad i Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum.

Som det fremgår, er brevet en afskrift af et originalbrev, hvis opholdssted ikke kendes.

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

NN

Arkivplacering

m28, nr. 88

Thiele

Gengivet hos Thiele IV, p. 94-95.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 17.05.2016