26.7.1843

Afsender

Friederich Nicolai Wilhelm Paulsen

Afsendersted

Fredensborg

Afsenderinfo

Sort laksegl præget med våbenskjold.

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Nysø

Modtagerinfo

Udskrift: S.T. Herr Conferensraad Thorvaldsen / Storkors af Dannebroge / p / Nysøe / pr Præstø / franco.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Egelund pr: Fredensborg den 26de Juli 1843

Undskyld, Hr Conferentsraad, at jeg uleiliger Dem med disse Linier, men da jeg idag var paa Kokkedal hvor Deres Datter for Tiden opholder sig, erfarede jeg, at hun havde modtaget Breve fra Rom, ifølge hvilke hun anseer det nødvendigt at reise derhen. Gjerne vil hun, foruden Datteren, medtage Albert, men da hun er gjort opmærksom paa, at den Interesse, som Hans Majestæt Kongen har udtalt for ham, vel meest vilde virke paa hans Fremtid, naar han blev her, saa synes hun, endnu at være noget ubestemt. Da jeg veed, at Hr Conferentsraaden er enig i Ovenstaaende, troer jeg, som Formynder for Albert, at maatte gjøre mit til, at han bliver tilbage, og da Deres Datter en af Dagene tager til Kjøbenhavn, for at arrangere sig til Reisen, og hun, angaaende flere Ting, ville samtale med Conferentsraad Collin, har jeg idag underrettet ham herom og udtalt min Mening med Hensyn til Albert.

Ovenstaaende har jeg troet at burde bringe til Hr: Conferentsraadens Kundskab, idet jeg tillige har den Ære at undertegne mig som

Deres

ærbødige
Wim Paulsen

Generel kommentar

På brevets bagside er der med anden hånd skrevet: “Fredensborg 28 / 7 / 43.” Muligvis en form for udregning af porto, da brevet er sendt over Fredensborg.

Arkivplacering

m25 1843, nr. 39

Personer

Sidst opdateret 10.05.2011