24.12.1841

Afsender

Jonas Collin

Afsendersted

København

Afsenderinfo

Papirdækket segl med skraveringsmønster.
Poststempler: DANEMARCK PAR HAMBOURG og T.T. HAMBURG 28. Dec. 41. (to gange) og AUGSBURG 2 IAN 1842. og DIREZIONE DI ROMA 11[?] GEN 1842

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Udskrift: A / Monsieur le Chevalier de Thorvaldsen, / grand Croix de l’ordre de Danebrogue / Rome / franco frontieres

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Kiøbenhavn d. 24 Dec 1841.
Juleaften

Kiære Ven!

Efter vor Aftale, og iFølge hvad De nylig (først i Novbr) ved Hr Bravo har ladet mig vide, angaaende successive at inddrage de Summer fra Rom, som De har bestemt for Museums=Fonden, har jeg i Dag udstedet en Anviisning paa Dem paa 50 scudi, som skulle udbetales til Candidat Breinholm, hvis Commissionair her har til mig betalt 100rbd., som strax ere indsatte i Sparekassen til Forrentning paa Museets Konto. I det jeg altsaa anmoder Dem om, paa Foreviisning, at honorere bemeldte Anviisning, maa jeg tillige anmode Dem om at lade mig vide hvor stor den Summe er, som jeg saaledes kan udstde Anviisninger paa? Jeg har i den Anledning ogsaa tilskrevet Hr Bravo, for at han kan besørge det fornødne Svar expederet.
I Gaar reiste herfra Bispinde Müller med Datter og Søn Licentiat Ludvig Müller, for at gaae til Rom at besøge Maleren Adam Müller, hvis Helbred efter Forlydende skal være meget slet.
Med de hierteligste Ønsker om et glædeligt Nytaar!

henlever ieg Deres forbundne og hengivne Ven Collin

Arkivplacering

m24 1841, nr. 56

Sidst opdateret 10.05.2011