5.5.1810

Afsender

Slotsbygningskommissionen

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Modtagerinfo

Tilskrift: Til / Hrr Professor Thorvaldsen / i Rom.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Pro Memoria.

Ved at tilmelde Hrr Professoren, at Commissionen med megen Fornøyelse har modtaget den i pr.m. af 2den Martij tilsendte Tegning til Basrelieffet i Frontespidsen over det nye Raadhuus, der heldig udført vil blive en skjøn Prydelse paa denne Bygning, maae man tilføye: at her ingen Kunstner haves der kunde paatage sig dette Arbeide i Stuk efter en saa liden Tegning, hvorfor man med samme maae udsætte til frie Skibsfart igjen bliver aabnet, da man fra nærmeste Søehavn vil forvente at blive tilsendt det til ovennævnte Hensigt forfærdigede Model. Naar de under Arbeide havende 4 Basrelieffs til Slottet da ogsaa vare færdige vilde det være Commissionen saa meget kjærere fra Hrr Professorens Haand tillige at modtage dette Arbeide i Marmor. –
Kiøbenhavn i Commissionen angaaende Slottets samt det nye Raad- og Domhuses Opførelse den 5. Maij 1810. –

C.D.F. Reventlow Hauch Knudsen C.F. Hansen Larssen


/ Holm

Arkivplacering

m2 1810, nr. 14

Thiele

Omtalt hos Thiele II, p. 150.

Personer

Sidst opdateret 09.05.2018