21.4.1832

Afsender

Edvard Collin

Afsendersted

København

Modtager

Bertel Thorvaldsen

Modtagersted

Rom

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Kjøbenhavn, d: 21de. April. 1832.

Efterat jeg paa Anmodning af min Ven, Fritz Petzholdt, ved Understøttelse af danske Forfattere og Forlæggere har indsamlet en Samling af omtrent 300 Bind gode danske Bøger, som Begyndelsen til et Bibliothek for vore Landsmænd i Rom, har jeg i forrige Uge afsendt denne Samling med Capitain Knudsen til Livorno. pr. Addresse: Chr. Dalgas et. Comp indpakkede i 2 Kasser, mærkede T # 1 og 2.
Departementet for de udenlandske Sager har, efterat jeg havde overbeviist det, om Bøgernes Uskadelighed, lovet at drage Omsorg for, at de skulde naae deres Bestemmelsessted uden at underkastes den strænge Forfølgelse, som pleier at tildeles fremmede Skrivter, og have derfor tilskrevet Chiaveri. –
Jeg tillader mig saaledes ærbødigst at anmode her. Etatsraaden om, at tage dette lille Bibliothek i Deres Beskyttelse; Petzholdt sagde mig at her. Böttcher vilde paatage sig at have dem hos sig.
Omkostningerne med Forsendelsen fra Livorno til Rom ville blive betalte i Livorno og udlagte af Capitain Knudsen, som ved sin Hjemkomst hertil faaer dem refunderede af Fonden ad usus publicos. Jeg haaber saaledes at det Hele skal kunne skee uden nogen Udgivt for vore Landsmænd i Rom.
I Brevet til Petzholdt har jeg skrevet en Fortegnelse over Bøgerne.
Hvis dette Project skulde finde mine Landsmænds Bifald, haaber jeg Tid efter anden at kunne sende mere.
Naar Bøgerne ere ankomne til Livorno, vil Consul Dalgas underrette Dem derom.
Jeg haaber at Her. Etatsraaden paa Grund af Hensigten vil undskylde min dristige Anmodning.

Med Høiagtelse og Ærbødighed.
ECollin

Arkivplacering

m17 1832, nr. 43

Personer

Sidst opdateret 10.05.2011