10.10.1845

Afsender

Orla Lehmann

Afsendersted

København

Modtager

J.F. Schouw

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Vedlagte Committeebetænkning har jeg igaar Aftes bragt hjem med fra Borgerrepræsentantskabet for at bede Dem læse den igjennem; i Eftermiddag skal jeg atter lade den afhente. Naar det ligger mig stærkt paa Hjærte, at Kommunen i denne Sag maa seire, saa er det ikke blot fordi jeg ikke seer noget andet Middel til at holde Thorvaldsens Eftermæle i Ære og vedligeholde Kjærlighed til hans Musæum, men især fordi jeg frygter for, at hvis Borgerne ved denne Leilighed atter faae at føle, at de kun ere skabte til at betale og saa kastes tilside, faaer man dem aldrig til at gaae ind paa nogen Ting.


Kjøbenhavn den 10de Oktober 1845.
Ærbødigst
Orla Lehmann.

Generel kommentar

Dette dokument er indscannet fra Bruun & Fenger, op. cit.

Arkivplacering

Ukendt arkivplacering.

Andre referencer

Sidst opdateret 02.12.2011