28.1.1842

Afsender

P.T. Bertelsen

Afsendersted

Oslo

Modtager

J.P. Suhr & Søn

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Copie

Dherrer J P Suhr & Søn Kjøbenhavn

Christiania d 28 Jan 1842,

I Anledning af Deres ved ærede af 29d gjorte Forespørgsel om her i Landet forefindes Oplag af Gulvfliser af saakaldet norsk Marmor og om saadanne i store Qvantiteter kunne erholdes samt til hvilken Priis og Dimensioner, undlader jeg ei at meddele, at Marmorbruddene ved Gjellebech pr Drammen og ved Bergen ikke ere i nogensomhelst bjergmæssig Drift, og at der som Følge deraf, ikkeheller gives Udvalg af dette Product, medens at det endog er forbunden med Vanskelighed at erholde Bestillinger effectuerede. Ved Gjellebech bryddes nu og da kun af Bønderne, Materialet er derimod af simpel grov Qvalitet ei fri for at være poreus. Fra Bergen har man derimod gjort flere Bestillinger, Deels for Slotsbygninger, Deels og vel fornemmeligen for den under Opførelse værende betydelige Universitets Bygning her, i raae Tilstand efter opgivne Dimensioner frit leveret her i Havnen [har man] betalt disse Bestillinger med 3 Spd pr Cubicfod, en Priis som rimeligviis ei giver nogen forønsket Chance imod Bestillinger fra Italien. Skulde man imidlertid ønske at gjøre et Forsøg, skal jeg med Fornøielse interessere mig paa det Bedste, og beder jeg i saa Fald kun at disponere over min Tjeneste.

/sig/ P T. Bertelsen

Arkivplacering

Håndskriftafdelingen, Det Kongelige Bibliotek, NKS 1573, 87

Emneord

Sidst opdateret 31.08.2015