2.9.1834

Afsender

Bertel Thorvaldsen

Afsendersted

Rom

Afsenderinfo

Af den fotografiske kopi, museet ejer af brevet, fremgår det ikke, om der har været forsegling m.v. på brevet.

Modtager

Christian 8.

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Af den fotografiske kopi, museet ejer af brevet, fremgår det ikke, om der har været udskrift m.v. på brevet.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Min naadigste Prinds!

Ved en Skrivelse fra Hr. Conferentsraad Collin har jeg modtaget Efterretning om mit Ønskes Opfyldelse med Hensyn til 20,000 Speciers Indsættelse i Nationalbanken til Fordeel for min Datter og hendes Arvinger. Jeg iler med at nedlægge for Deres Kongelige Høihed min underdanigste Tak for Deres mægtige Forsorg i denne Sag, som jeg med saa mange andre Naadesbeviser bestandig vil mindes med den dybeste Taknemmelighedsfølelse. Desværre maa jeg endnu indskrænke mig til skriftlig at bevidne min naadigste Prinds min Ærefrygt, da min Afreise til Danmark er bleven hindret, deels ved Upasselighed, og deels ved den særdeles varme Aarstid, som ikke har tilladt mig endnu at fuldende den mig af Hans Majestæt Kongen af Bajern overdragne Udførelse af Hertug Maximilian’s Ridderstatue: imidlertid nærmer nu dette Arbeide sig sin Ende, og da vil Intet kunde hindre mig fra den Glæde at gjensee mit Fødeland. –

Med Hensyn til Deres Kongelige Høiheds Forlangende om Indkjøbet af nogle antike etruriske Vaser, da maa jeg underdanigst bemærke, at da jeg selv ejer en liden Vasesamling, som jeg jevnlig forøger, vilde det være mig meget kjert, for at undgaae al Skin af Partiskhed, om Deres Kongelige Høihed vilde beordre den her sig opholdende Hr Greve v Moltke til i Selskab med mig at udføre dette Hverv, som vist vil falde ud til min naadigste Prinds’s Tilfredshed. da her findes særdeles skjønne Vaser og til meget moderate Priser, formedelst disse Kunstsagers bestandige Tilvext paa den samme Tid ved heldige Opgravninger. –

Deres Kongelige Høihed tillade mig at benytte denne Leilighed til at udbede mig Høistsammes Anviisning om Maaden hvorpaa de sidste fem Stykker af Friesen Alexanders Triumf skal hjemsendes: jeg har desangaaende tidligere tilskrevet Hr Conferentsraad Hansen, men jeg har intet Svar faaet. –

Jeg anbefaler mig til Deres Kongelige Høiheds vedvarende Naade og henlever

  underdanigste
Rom d: 2d September 1834. Albert Thorvaldsen

Oversættelse af dokument

Most Gracious Prince,

From Konferensråd Collin I have received information by letter that I have my want as regards the placement of 20,000 Species in the National Bank for the benefit of my daughter and her heirs. I hurry to place my most humble thanks to Your royal Highness for your great care in this matter, which together with many other favours I shall ever remember with the deepest gratitude. Unfortunately I must still confine myself to show my gracious prince my respect in writing as my departure for Denmark has been prevented what with indisposition and by the rather warm season, which has not permitted me yet to finish the execution of Count Maximilian’s equestrian statue, which was assigned to me by His Majesty the King of Bavaria: however, this work is drawing to a close and then nothing will be able to prevent me from the joy of seeing again my native land. –

As regards Your Royal Highness’ request to purchase some antique Etruscan vases, I must most humbly point out that as I myself own a small collection of vases, which I often add to I should be happy to avoid all suspicion of a bias if Your Royal Highness would request Count v Moltke who is staying here together with me to carry out this task, which probably will be to the satisfaction of my gracious prince, as there are very beautiful vases here and at very reasonable prices, because of the constant increase in these artefacts at the same time by fortunate unearthings.-

Will Your Royal Highness permit me to use this opportunity to ask for your instructions about the sending home of the last five pieces of the Frieze Alexander’s Triumph: I have earlier written about this to Konferensråd Hansen, but I have received no answer. –

I recommend myself to Your Royal Highness’ continued grace and am

  Most humble
Rome, September 2nd 1834 Albert Thorvaldsen


[Translated by Karen Husum]

Dokumentstatus

Færdigt dokument af koncipist

Koncipist

Ludvig Bødtcher

Arkivplacering

Rigsarkivet, Kongehusarkivet.

Thiele

Gengivet hos Thiele III, p. 528.

Emneord

Personer

Sidst opdateret 07.10.2016