15.7.1837

Afsender

H.N. Clausen

Afsendersted

Antagelig København

Modtager

Jonas Collin

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.
Tilskrift: Høivelbaarne / Hr. ConfR. Collin. / C. af Db. og Dmd.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Jeg har herved den Ære at tilstille Deres Høivbhd. de tvende Concepter med Forslag til de bestemte Forandringer. Tilsagnet om Bidragenes Tilbagebetaling efter de tre Aar har jeg udeladt; det forekommer mig, at den bliver overflødig med den Maade, hvorpaa Hensigten nu er udtalt at skride til Værkets Udførelse snarest muligt; og kan hiin Yttring udelades, bør den det vistnok.. Et Ønske om at faae Bekjendtgørelsen optaget i andre Blade, burde maaske tilføies; ligesom dem [?] Skrifterne vel ogsaa maae gives.. Jeg har antydet, at D. H. til Affattelsen af den anden Liste – efter Bidragenes Størrelse – ikke ønskede den omtalte Erichsens Hiælp, som jeg ellers skulle have Frygt for.

15 juli 1837. ærbødigst
H. N. Clausen

 
E. s. For at faa Bekjendtgjørelsen ind i Folkebladet næste Fredag, vilde det være nødvendigt at meddele Skriftcomiteen en Afskrift deraf paa Mandag.

[Med anden hånd, sandsynligvis Collins, øverst i venstre hjørne:]
hvor [?] skrevet
Aftryk [?]
Navne eller de forenede [?]
Thiele
Bidragens Størrelse

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 45b

Sidst opdateret 10.05.2011