26.3.1843

Afsender

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Afsendersted

København

Modtager

Comitteen for Oprettelsen af Thorvaldsens Museum

Modtagersted

København

Modtagerinfo

Ingen udskrift.

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af brevet.

Resumé

Kommentarerne til dette brev er under udarbejdelse.

Dokument

Conferentsraad Thorvaldsen har lovet Opvarter Wilckens at blive ansat som Custode ved Museet, og jeg har i den Anledning, efter Thorvaldsens Ønske, opsat en skriftlig Forsikkring, som er underskreven af Thorvaldsen og tillige maatte underskrives af executores testamenti, paa Grund af den 7. § i vedlagte Afskrift af hans Tillægsbestemmelser til Testamentet,

Jeg udbeder mig derfor de ærede Herrers Underskrift.
26 Mart[s] 1843

ærbødigst
Collin

Hr Justitsraad Thiele
Professor Clausen
Professor Schouw
- Professor Bissen.

Ogsaa kunde jeg have ønsket at der til tilsagnet var knyttet den Betingelse, at Wilkens ikke ved Alder eller Svaghed var bleven uskikket til Posten; med da det maaskee dog vel kan antages som en selvforstaaelig Betingelse, har jeg ikke taget i Betænkning at underskrive. – Efter § 10 skulde Magistratsmedlemmet være udnævnt og altsaa vel ogsaa underskrive. ?

Schouw

Jeg tilstaar, at jeg har seet en anden Betænkelighed ved Sagen. Da nemlig Tilsynet ikke alene gjælder Museets Indhold, men ogsaa Bygningen, som skal staae under Communalbestyrelsen, maa jeg befrygte, at Denne vil finde det givne Tilsyn fra Executorernes Side noget nærgaaende, muligt endog i sin Tid bestride deres Competence. Imidlertid vil jeg, ligesom de øvrige Herrer, lade det komme an derpaa.

HN Clausen.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Oprettelse, 226a

Personer

Sidst opdateret 04.08.2011