27.1.1818

Afsender

NN

Afsendersted

København

Modtager

Omnes

Dateringsbegrundelse

Dateringen fremgår af dokumentet.

Resumé

Kommentarerne til dette dokument er under udarbejdelse.

Dokument

Indenlandske Efterretninger.

[...]

Thorvaldsens store Basrelief: Alexanders Triumphtog til Babylon, erkjendes nu af Italienerne selv for denne vor Landsmands Mesteværk. Det blev egentligen bestilt af den franske Regjering for Slottet i Rom, men da Napoleon faldt, inden det kunde udføres, og ingen synes at ville anvende 15,000 Specier paa dets Udførelse, saa har Thorvaldsen besluttet at ville bekoste dette sit Yndlingsværk hugget i Marmor, uden at fordre mere end Stenen koster. Dette Basrelief er an bragt som en Frise i een af Salene paa det pavelige Slot paa Monte-Cavallo, hvor der indtager alle fire Vægge, af hvilke de to ere 43½ og de to andre 37½ romerske Palmer lange. Basreliefets Høide er 5 Palmer. – Thorvaldsens fire skjønne Basreliefs til Christiansborg Slot ere nu færdige. Blandt de af hans nyeste Arbeider, som have tildraget sig Kjenderes Beundring, ere Scener af Homer, ligeledes i Basreliefs, Nat og Dag, og en Danserinde. Den sidste Figur skal han, det konstige Drapperie og de utallige Folder uagtede, have forfærdiget i sex Uger. Han er for nærværende Tid sysselsat med at restaurere de paa Øen Ægina, lige over for Athen, i Aaret 1811, opgravede Statuer, der engang have prydet den panhelleniske Jupiters Tempel paa Ægina, og som Kronprindsen af Bayern tilkjøbte sig 1812. Buster forfærdiger han ikke mere, uagtet hver betaltes ham med adskillige Hundrede Specier, og i Almindelighed ikke kostede ham mere end fire til fem Dages Arbeide. Han ønsker intet heller end at kunne arbeide efter frit Valg og uden Bestillinger. I Rom nyder han den største og almindeligste Agtelse. Hans Arbeider besørges stukne i Kobber af to Konstnere i Rom, og en tredie, i Frankfurt, besørger en Pragtudgave deraf. Ogsaa stikkes hans Konstværker i Gemmer, og af en saadan, med en Copie af hans Basrelief, Natten, har en Konstner solgt i Glaspaster, eller Aftryk, 200 Exemplarer. Foruden vor Eckersberg, har ogsaa den berømte italienske Maler i Rom, Camenucini, malet ham; han er ogsaa stukket i Kobber og i Steen. En ung Konstner fra Neuschatel har forfærdiget en Medaille til hans Ære. Han er prydet med en neapolitansk Orden, og ansat som Professor ved Konstakademiet i Rom med 300 Species aarligen. (Udaf en Dansk Reisendes Efterretninger fra Rom, Juli 1817, i Athene f. Dec. 1817.)

[...]

Generel kommentar

Denne tekst blev trykt i Nyeste Skilderie af Kjøbenhavn, Femtende Aargang. No. 8.

Arkivplacering

Thorvaldsens Museums Småtryk-Samling 1818, Nyeste Skilderie 27.1.

Emneord

Personer

Værker

A712 Alexander den Store på sin vogn, efter 1822, inv.nr. A712
A901 Natten, 1815, inv.nr. A901
A317 Herkules og Hebe, 1808, inv.nr. A317
A318 Hygieia og Æskulap, 1808, inv.nr. A318
A319 Minerva og Prometheus, 1807-1808, inv.nr. A319
A320 Nemesis og Jupiter, 1810, inv.nr. A320
A178 Danserinde, 1817, inv.nr. A178

Sidst opdateret 12.09.2016